PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
doktor Aleksandra Ziemińska-Stolarska
Stanowisko:asystent
Katedra Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631-37-09
e-mail: aleksandra.zieminska-stolarska@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:1)01.2015-12.2017 Udział w międzynarodowym grancie badawczym INREP TOWARDS INDIUM FREE TCOs Horizon 2020 the Framework Programme for Research and Innovation (2014-2018)

2)2015-04.2016 Uczestnictwo w grancie Polsko-Norweskim Grant MONSUL "Analiza czynników wpływających na stan ekologiczny wód Zbiornika Sulejowskiego w oparciu o ciągły monitoring i zintegrowany model 3D zbiornika. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego PL03: „Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych”.

3)07.2010-01.2012 Udział w międzynarodowym grancie Waterpraxis (Baltic Sea Region Programme 2007-2013) grant #10: "From theory and plans to eco-efficient and sustainabe practices to improve the status of the Baltic Sea.

4)08.2013-09.2013 Udział w projekcie Baltic Impulse - saving the Baltic Sea waters: reducing pollution; eutrophication in the Baltic Sea.
Przebieg pracy zawodowej, staże:1) od 01.10.2014 praca na stanowisku asystent w Katedrze Technik Inżynierii Środowiska, Wydział Inżynierii procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka.

2) 07.2010-12.2011: Starszy chemik w Katedrze Procesów Cieplnych i dyfuzyjnych, Politechnika Łódzka. 2009-2014: Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska.

3) 2010-2014: Studium doktoranckie Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska”. Rozprawa doktorska w Katedrze Inżynierii Środowiska pod kierunkiem Prof. dr hab. inż. Ireneusza Zbicińskiego pt.: Analysis of the flux of biogenic substances in the dam reservoir on the example of Sulejow Reservoir".

4) 2004-2008 Studia magisterskie: Uniwersytet Łódzki, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska. Praca dyplomowa w Katedrze Biofizyki Skażeń Środowiska pod kierunkiem Prof. dr hab. Wirgiliusza Dudy pt. Ocena zawartości chlorofenoli i ich pochodnych w wodach wodociągowych;. Ukończone fakultety: Biochemia i toksykologia, Pedagogika.

5) 2000-2004: XXXI Liceum Ogólnokształcące im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi, klasa o profilu biologiczno-chemicznym 4) 2008-2009 Eramus kurs Biochemistry, Uniwersytet Evora, Portugalia.
Funkcje administracyjne:od 10. 2015 r. Pełnomocnik Dziekana ds. Rekrutacji
Zajęcia dydaktyczne:Środowisko miejskie
Meteorologia, klimatologia, geologia
Podstawy Prawa Ochrony Środowiska
Ekologia
Technologie oczyszczania ścieków
Technologie uzdatniania wody
Gospodarka wodna i ochrona wód
Uzdatnianie wody oczyszczanie ścieków
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):1.Ziemińska-Stolarska A., Polańczyk A., Zbiciński I., 3-D CFD simulations of hydrodynamics in the Sulejow dam reservoir J. Hydrol. Hydromech., 63, 2015, 4, 334–341

2.Ziemińska-Stolarska A., Zbiciński I., Imbierowicz I., Skrzypski J., Waterpraxis as a tool supporting protection of water in the Sulejow Reservoir” Desalination and Water Treatment Journal, 51 (2013) 4194–4206

3.Ziemińska-Stolarska A., Skrzypski Review of mathematical models of water quality J. Ecological chemistry and Engineering S, Vol. 19, No. 2, pp. 197-211,. ISSN 1898-6196, 2011.

4.Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Ireneusz Zbiciński Influence of water hydrodynamics on the eutrophication process in dam reservoir" under revision in Journal Water Science and Technology: Water Supply
Konferencje:1.6th Dubrovnik Conf. on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Ed. Guzovic Zvonimir. Dubrovnik, Croatia, 25-29.09.2011. Wyd. Fac. of Mech. Eng. and Naval Architecture, 2011, 499 s. (ISBN 978-953-7738-12-9). Imbierowicz M., Skrzypski J., Ziemińska-Stolarska A., Zbiciński I.: “Analysis and Evaluation of Water Resources Management System in ther Baltic Sea (Bsr), on the Example of Poland.” W: Book of Abstracts – 6th Dubrovnik Conf. on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Dubrovnik, Croatia, 2011, s. 263-264. 2.8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Dubrovnik, Croatia, 22-27.09.2013. Eds. Sunčana Matijašević, Marko Ban. Zagreb: Wyd. Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2013 (ISSN 1847-7186 – book of abstracts; 1847-7178 – digital proceedings). Ziemińska-Stolarska A., Polańczyk A., Zbiciński I.: “3D CFD Modelling of Water Quality in the Sulejow Reservoir (Central Poland).” W: 8th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. Zagreb, 2013, s.433. 3.XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz XIII Polish Drying Symposium. Szczecin-Kołobrzeg, 2-6.09.2013, Red. Nastaj Józef. Szczecin: Wyd. PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2013, 346s.;(ISBN 978-83-7518-594-2) Ziemińska-Stolarska A., Polańczyk A., Zbiciński I: “Analysis of the flow hydrodynamics in the Sulejow Reservoir.” W: XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej oraz XIII Polish Drying Symposium. Szczecin, 2013, s.278. 4.Symposium on Climate Change Challenges in River Basin Management – Abstract Proceedings, Oulu, Finland, 17-19 January 2011. Ed. Teemu Ulvi. Wyd. SYKE, 2011, 60s. Imbierowicz M., Skrzypski J., Zbiciński I., Ziemińska A.: “Analysis of Exiting Water Protection Action Plansat Sulejow Reservoir in Poland.” W: Symposium on Climate Change Challenges in River Basin Management – Abstract Proceedings, Oulu, Finland, 2011, Session 3: River Basin Management, s.29 (full text - www.waterpraxis.net). 5.Central European Conference ECOpole’10, Piechowice, 13-16.10.2010 r., e-ISSN 2084-4557. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM). Aleksandra Z., Jerzy S. "Analysis of the selected problems of lowland reservoirs on the example of the Sulejów and Jeziorsko Reservoir”. 6.II Wyjazdowa Sesja doktorantów Politechniki Łódzkiej str. 102-103. ISBN: 978-83-7283-490-4 Ziemińska-Stolarska A. „Analiza wpływu zmian strumieni biogenów na poziom eutrofizacji wód w Zbiorniku Sulejowskim”. 7.Central European Conference ECOpole’12 Zakopane, 10-13.10.2012 -ISSN 2084-4557. [B.m.] : [b.w.], 2010, dysk optyczny (CD-ROM). Zieminska-Stolarska A., Polanczyk A., Zbicinski I. Skrzypski J.: “Analysis of the impact of changes in the flux of biogenic substances on water eutrophication in the Sulejow reservoir”. 8. 14 ICEUSE 2016: 18th Conference on Environmental and Urban Systems Engineering, 25-26 February 2016 London, UK „3D CFD Model of Hydrodynamics in Lowland Dam Reservoir in Poland”.
Inne publikacje:1."Przegląd matematycznych modeli jakości wód powierzchniowych” COPERNICAN LETTERS Volume 1/2010 str. 36-49 (ISSN 2082 968X). Aleksandra Ziemińska-Stolarska, Jerzy Skrzypski. 2. “Evaluation of the content of chlorophenols and their derivatives in water supply systems.” Ziemińska A., Skrzypski J. Proceedings of ECOpole, Vol. 4, No. 2, str. 297-303, ISSN 1898-617X, 2010. 3. Jaskulski Maciej, Jaskulski Marcin, Szmidt Aleksander, Ziemińska-Stolarska Aleksandra: Mapa Batygraficzna Zbiornika Sulejowskiego 1:25000. Łódź: Wyd. Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 2013 (ISBN 978-83-916728-8-4).
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl