PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Prof. dr hab. Maria Mucha
Stanowisko:Profesor zwyczajny
Katedra Inżynierii Molekularnej K94
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. +48 42 631 37 85
fax. +48 42 636 56 63
e-mail: maria.mucha@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:
 • 2002 Tytuł profesora doktora hab. w dziedzinie nauk technicznych,
 • 1987 Stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej,
 • 1970 Stopień doktora nauk technicznych, nadany uchwałą Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Łódzkiej,
 • 1960 Tytuł magistra, Uniwersytet Łódzki, Wydział Matematyczno – Fizyczno – Chemiczny.
Przebieg pracy zawodowej, staże:
 • 2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu, Wydział Politechniczny, Katedra Inżynierii Środowiska. Profesor zwyczajny. Prowadzone wykłady: m. in. Polimery a środowisko, Fizyka Budowli.
 • 2005 Politechnika Łódzka, Wydział Inż. Proc. i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej. Profesor zwyczajny.
 • 2002 Politechnika Łódzka, Wydział Inż. Proc. i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej. Profesor nadzwyczajny.
 • 1992 Politechnika Łódzka, Wydział Inż. Proc. i Ochrony Środowiska, Katedra Termodynamiki Procesowej. Profesor nadzwyczajny PŁ. Wykłady z fizyki, termodynamiki oraz wykład specjalistyczny – „Polimery w aspekcie ochrony środowiska”,
 • 1961-1992 Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Katedra Fizyki Wydziału Chemicznego, Instytut Polimerów. Asystent, st. asystent, adiunkt. Ćwiczenia rachunkowe, laboratorium z fizyki, wykłady z fizyki polimerów,
 • 1960-1961 Uniwersytet Łódzki, Katedra Fizyki Doświadczalnej. Asystent. Laboratorium z fizyki.
Funkcje administracyjne:Funkcje organizacyjne pełnione w Politechnice Łódzkiej:
 • Członek komisji dyscyplinarnej przy Rektorze, 2000-2005
 • Członek Rady Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, 1992-2010
 • Członek Komisji Przewodów Doktorskich, 1999-2010
 • Członek Komisji Przewodów Habilitacyjnych, 2005-2010
 • Członek Komisji Dydaktycznej, 2002-2010
 
Funkcje organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:
 • Vice prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 1998-2008
 • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fizycznego, 2002-2005
Działalność naukowa:
Granty (kierownik projektu M. Mucha)
 1. Projekt "Heterofazowe mieszaniny polimerowe o specyficznych własnościach optycznych i mechanicznych zawierające składnik ciekłokrystaliczny", zakończony 14.12.1994,
 2. Projekt "Dynamika procesów reorientacyjnych w monomerowych i polimerowych ciekłych kryształach", zakończony 31.12.1998,
 3. Projekt "Wpływ procesu separacji faz na właściwości układu polimer - ciekły kryształ", zakończony 31.01.2001,
 4. Projekt "Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszanin i kompozytów polimerowych", zakończony 30.06.2001,
 5. Projekt "Biomieszaniny polimerowe, degradacja i zastosowanie", zakończony 31.01.2003,
 6. Projekt "Struktura i właściwości papieru napełnianego biodegradowalnymi mieszaninami polimerowymi zawierającymi chitozan", zakończony 31.01.2003.
 7. Projekt "Analiza procesów sorpcji wody w nanoporach biomateriałów polimerowych", NCN,  zakończony 05.2007.
 8. Projekt "Kinetyka kontrolowanego uwalniania substancji czynnych z hybrydowych układów polimerowych”, NCN, zakończony 10. 2010.
 9. Projekt "Badania stabilności środowiskowej nanokompozytów biopolimerowych", NCN, od 2011 - 2014, w realizacji.
 10. Projekt „Kompozyty na bazie cementu i gipsu z udziałem polimerów”, NCN, od 2014 – 2017, w realizacji.
 
Promotor prac doktorskich wykonywanych na Politechnice Łódzkiej
 1. Grosicka Edyta, "Wpływ procesu separacji faz na właściwości układu polimer-ciekły kryształ", obrona pracy 2001.03.30,
 2. Marszałek Joanna, "Otrzymywanie i właściwości biodegradowalnych mieszanin i kompozytów polimerowych", obrona pracy 2001.06.25,
 3. Miśkiewicz Dariusz, "Struktura i właściwości papieru napełnianego  biodegradowalnymi mieszaninami polimerowymi zawierającymi chitozan", obrona pracy 2003.02.20,
 4. Pawlak Adam, "Degradacja biomieszanin polimerowych zawierających chitozan", obrona pracy 2004.09,
 5. Królikowski Zbigniew, "Wpływ dodatków na kinetykę krystalizacji i strukturę polipropylenu", obrona 2004.05.21,
 6. Ludwiczak Sylwia, "Kinetyka sorpcji wody przez biomateriały polimerowe", obrona w roku 2010,
 7. Balcerzak Jacek, "Kinetyka uwalniania leków z dwuskładnikowych układów polimerowych", obrona w roku 2011,
 8. Tylman Michał, "Porowate struktury biopolimerowe w inżynierii tkankowej", obrona w roku 2013,
 9. Michalak Iwona, "Kinetyka uwalniania leków z układów transdermalnych", obrona w roku 2014,
 10. Białas Sylwia, "Kinetyka degradacji nanokompozytów polimerowych", w realizacji, przewidywana obrona w roku 2015,
 11. Mróz Patrycja „Wpływ dodatków polimerowych na właściwości gipsu”, w realizacji, przewidywana obrona w roku 2017.

Patenty
 1. Patent PL 163958, “Sposób wytwarzania elektrooptycznych materiałów polimerowych zawierających zdyspergowane ciekłe kryształy”, 1992,
 2. Patent PL 196323, “Sposób modyfikacji mechanicznych własności papieru”, 2007,
 3. Patent PL 196324, “Sposób modyfikacji wytrzymałościowych własności papieru”, 2007.
 4. Patent PL, „Nowa metoda wytwarzania implantów kości”, 2013.
 

Obszar działalności naukowej:
 • inżynieria i technologia chemiczna, polimery,
 • analiza termiczna polimerów i kopolimerów,
 • struktura morfologiczna częściowo krystalicznych polimerów (rozpraszanie światła oraz prom. X, optyczna mikroskopia),
 • przejścia fazowe w polimerach i kopolimerach (DSC, dylatometria),
 • degradacja polimerów - termiczna, świetlna, biodegradacja,
 • mieszaniny polimerowe (mieszalność, degradacja),
 • krystalizacja podczas polimeryzacji (morfologia, analiza termiczna),
 • zależność miedzy strukturą morfologiczną a szybkością termoutleniania częściowo krystalicznych polimerów,
 • układy PDLC - rozproszone ciekłe kryształy w matrycy polimerowej (morfologia, separacja faz, efekty elektrooptyczne),
 • dielektryczna spektroskopia polimerów ciekłokrystalicznych,
 • polimery ciekłokrystaliczne (fazy liotropowe termotropowe),
 • reologiczne badania polimerów (chitozan i jego mieszaniny),
 • krystalizacja polimerów w mieszaninie (kinetyka procesu),
 • polimery biodegradowalne i ich mieszaniny (struktura, stabilność),
 • chitozan i jego reaktywne i niereaktywne mieszaniny (zastosowane do wzmocnienia papieru),
 • degradacja mieszanin zawierających chitozan (kinetyka procesu),
 • kinetyka sorpcji wody przez materiały polimerowe,
 • biopolimery jako nośniki leków, implanty, kontrolowana kinetyka uwalniania,
 • oddziaływanie polimerów na środowisko,
 • recykling polimerów,
 • nanokompozyty - struktura i stabilność środowiskowa.
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:
 • Polskie Towarzystwo Fizyczne  od 1970 r. (vice prezes Łódzkiego Oddziału, członek Zarządu Głównego, 1998-2008)
 • Polskie Towarzystwo Chitynowe od 2000.
 • Łódzkie Towarzystwo Naukowe od 2008.
 • Europejskie Towarzystwo Chitynowe od 2007.
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):Okóło 180 publikacji, 1200 cytowań, h - index: 16
Monografie/rozdziały w monografiach:
 • Polimery a środowisko, Wydawnictwo PŁ, 2002,
 • Chitozan – wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych, WNT, 2010.
Konferencje:Spis konferencji, lata 2002-2012
 
1.           M. Mucha, A. Pawlak, Study of Water Absorption in Chitosan Films: The Effect of Degradation, 5th Asia Pacific Chitin-Chitosan Symposium & Exhibition, Thailand 13-15.03.2002.
2.           M. Mucha, Z. Królikowski, M. Ziajka, Crystallization Kinetics of Isotactic Polypropylene with Organic and Inorganic Fillers, IUPAC World Polymer Congress 2002 - 39th International Symposium on Macromolecules, Beijng, China 7-12 july 2002.(MACRO 2002)
3.           M. Mucha, Application of Dsc to Study Crystallization Kinetics of Polypropylene Containing Fillers, VIII Krajowe Seminarium im. Prof. St. Bretsznajdera, Płock 18-20.09.2002
4.           M. Mucha, A. Pawlak, D. Miśkiewicz, Sorpcja wody przez chitozan o różnym stopniu deacetylacji, IX Seminarium Robocze „Nowe aspekty w chemii oraz zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Polskie Towarzystwo Chitynowe Kraków 25-27.09.2002.
5.           M. Mucha,  Biopolimery, cząsteczki materii ożywionej, III Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki, Łódź, 24-29.04.2003.
6.           M. Mucha, D. Miśkiewicz, A. Pawlak, Chitozan i jego mieszaniny – właściwości i zastosowania, IV Kongres Technologii Chemicznej „Rozwój Technologii Chemicznej i Potrzeby Małych i Średnich Przedsiębiorstw”, Łódź, 8-12.09.2003.
7.           M. Mucha, R. Kowalczyk, Z. Królikowski, The Effect of Phase Separation Dynamics on Electrooptical Behaviour of Liquid Crystal / Polymer Composites, XV Conference on Liquid Crystals, Chemisty Physics and Applications, Zakopane ,13-17.09.2003
8.           M. Mucha, D. Miśkiewicz, Dynamika penetracji wody do papieru modyfikowanego mieszaninami chitozanu, XVI Konferencja Naukowa „Modyfikacja polimerów”, Wrocław, Polanica, 23-26.09.2003.
9.           M. Mucha, S. Ludwiczak, M. Kawińska, Kinetyka sorpcji wody z fazy gazowej w mieszaninach chitozanowych; Konferencja “Materiały polimerowe, Pomerania-Plast 2004”, Szczecin-Międzyzdroje 2-4.06.2004
10.        M. Mucha, Z. Królikowski, Wpływ napełniaczy na kinetykę krystalizacji polipropylenu, XVIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Gliwice-Szczyrk 15-18.06.2004.
11.        M. Mucha, D. Miśkiewicz, Application of Modified Chitosan for Improving Water Resistance of Paper, Macro 2004 – 40th IUPAC Word Congress, Paris 4-9.06.2004.
12.        M. Mucha, S. Kominiak (Ludwiczak), Isotherms of Water Sorption in Biomaterials Based on Chitosan, Euchis 04, 6th Conf. of European Chitin Society, Poznań 31.08-3.09.2004.
13.        M. Mucha, A. Pawlak, Studies on Photodegradation of Chitosan Blends, Euchis 04, 6th Conf. of European Chitin Society, Poznań 31.08-3.09.2004
14.        M. Mucha, Z. Królikowski, Optyczne i kalorymetryczne badania krystalizacji polipropylenu w kompozytach, XLVII Zjazd Ptchem i SITPChem, Wrocław 2004.
15.        M. Mucha, S. Ludwiczak, Biodegradowalne polimery na bazie chitozanu – właściwości i zastosowanie, II Konferencja Regionalna “Nauka dla Gospodarki”,  Łódź 21-22.09.2004.
16.        M. Mucha, S. Ludwiczak, Dynamics of water sorption to nanopores of polymer biomaterials, 8th International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials, Mexico 22-27.04.2005
17.        M. Mucha, M. Kmiecik-Peradzyńska, Pewne aspekty stabilności termicznej PLA, XVII Konferencja Naukowa “Modyfikacja Polimerów”,Wrocław, Polanica, 12-16.09.2005
18.        M. Mucha, K. Wańkowicz, S. Ludwiczak, J. Balcerzak, Efekty cieplne procesu sorpcji wody przez chitozan i jego mieszaniny z HPC, XI Seminarium Robocze PTChit pt. „Nowe aspekty w chemii oraz zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Kazimierz Dolny, 14-16.09.2005
19.        M. Mucha, J. Balcerzak, Heat effect of water adsorption in polymers, Macro 2006 – 41th IUPAC Word Congress, Brasil 16-21.07.2006.
20.        M. Mucha, S. Ludwiczak, J. Balcerzak, Effects accompaning water sorption in chitosan blends, Euchis 06, 7th Conf. of European Chitin Society, Montpellier, France 6-9.09.2006.
21.        M. Mucha, S. Ludwiczak, Water sorption by biodegradable chitosan/polylactide composites, XII Seminarium Robocze PTChit pt. „Nowe aspekty w chemii oraz zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Szczyrk, 20-22.09.2006
22.        M. Mucha, J. Balcerzak, Thermal effects accompanying water adsorption by chitosan with different deacetylation degrees , XII Seminarium Robocze PTChit pt. „Nowe aspekty w chemii oraz zastosowaniu chityny i jej pochodnych”, Szczyrk, 20-22.09.2006
23.        M. Mucha, M. Kmiecik-Peradzyńska, Wpływ modyfikacji chitozanu na jego zdolności do degradacji, Kraków, 25-28.09.2006
24.        M. Mucha, J. Balcerzak, Biodegradowalne mieszaniny chitozanowe – własciwości i zastosowanie, Pomerania-Plast 2007, Kołobrzeg, 23-25.05.2007
25.        M. Mucha, J. Balcerzak, Study of adsorption and desorption heats of water in chitosan and its blends witch hydroxypropylcellulose, (POSTER), IXth Internationa Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (IX ICFPAM), Kraków, 8-12.07.2007.
26.        M. Mucha, S. Ludwiczak, Influence of modified starch on photostability and sorption properties of polyethylene composite, IXth International Conference on Frontiers of Polymers and Advanced Materials (IX ICFPAM), Kraków, 8-12.07.2007.
27.        M. Mucha, A. Pawlak, Spectroscopic studies of miscibility and kinetics of thermodegradation of chitosan blends, 8th International Conference of the European Chitin Society (Euchis'07), Antalya (Turcja), 8-11.09.2007
28.        M. Mucha, J. Balcerzak, Preparatyka hybrydowych kulistych struktur chitozan/poli(kwas mlekowy), XIII Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii oraz zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Wrocław, 17-19.09.2007
29.        M. Mucha, S. Ludwiczak, Wpływ nanoglinki na niektóre właściwości chitozanu, XVIII Konferencja Naukowa "Modyfikacja Polimerów", Polanica Zdrój, 23-26.09.2007
30.        M. Mucha, B. Matusiak, Modification of chitosan barrier properties by nano-clay, 4-th International Symposium on ‘Nanostructured and Functional Polymer-based Materials and Nanocomposites’, Rzym, Kwiecień 2008.
31.        M. Mucha, J. Balcerzak, Kompozyt biopolimerowy PLA/CS jako nośnik substancji niskocząsteczkowych o kontrolowanym uwalnianiu (POSTER), XVI Ogólnopolska Konferencja „Kryształy Molekularne 2008”, Poznań – Błażejewko, 8-12.09.2008
32.        M. Mucha, Chitozan, wszechstronny polimer ze źródeł odnawialnych, XVI Ogólnopolska Konferencja „Kryształy Molekularne 2008”, Poznań – Błażejewko, 8-12.09.2008
33.        M. Mucha, I. Michalak, J. Balcerzak, Porównanie efektywności uwalniania ibuprofenu z filmów dibutyrylochityny oraz poli(kwasu mlekowego), XIV Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii oraz zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Olsztyn, 24-26.09.2008
34.        M. Mucha, J. Balcerzak, Mikrogranulki PLA jako nośniki substancji czynnych wytworzone metodą emulsyfikacji w roztworze chitozanu, XIV Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii oraz zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Olsztyn, 24-26.09.2008
35.        J. Balcerzak, I. Michalak, M. Tylman, M. Mucha, Controlled Drug Release from Biopolymer Systems of Various Geometry Based on Chitosan, 9th International Conference of the European Chitin Society, Venice, Italy, 23-26 May 2009.
36.        M. Mucha, B. Matusiak Water Sorption Isotherms of Biopolymer and Its Blends with Nanofiller Mikrogranulki, 9th International Conference of the European Chitin Society, Venice, Italy, 23-26 May 2009.
37.        M. Mucha, S. Ludwiczak, Water sorption isotherms for polymer composites with hydrophilic, biodegradable component, 17-th International Conference on Composites/ Nano Engineering (ICCE- 17), Hawai, July 2009.
38.        J. Balcerzak, M. Mucha, Analiza kinetyki uwalniania modelowego leku ze złożonych matryc kompozytowych polilaktyd-chitozan, XV Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Toruń, 28-30.09.2009.
39.        M. Tylman, M. Mucha, Chitozanowe struktury porowate w zastosowaniach medycznych, XV Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Toruń, 28-30.09.2009.
40.        I. Michalak, D. Traczyk, M. Mucha, Badanie kinetyki uwalaniania substancji czynnej z płaskich wielowarstwowych filmów biopolimerowych, XV Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Toruń, 28-30.09.2009.
41.        M. Mucha, I. Michalak, M. Tylman, Biopolymers in medicine, Biomaterials in medicine and veterynary medicine, Rytro, październik 2009.
42.        I. Michalak, M. Mucha, Uwalnianie substancji czynnej z płaskich membran biopolimerowych, Pomerania- Plast, Kołobrzeg, czerwiec 2010.
43.        M. Tylman, Skafoldy medyczne, X Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w PŁ - 14 kwietnia 2010.
44.        A. Puchalska, M. Mucha, Energia aktywacji degradacji termicznej biopolimerów z nanowypełniaczami, IV szkoła analizy termicznej SAT-10, Zakopane,  04.2010.
45.        M. Tylman, M. Mucha, Metoda elektrolityczna otrzymywania płaskich struktyr z hydroksyapatytem, XVI Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Zakopane 22-24. 09. 2010.
46.        M. Mucha, J. Balcerzak, A. Filipiak, Uwalnianie kwasu salicylowego z granulek chitozanowych powlekanych polilaktydem, XVI Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Zakopane 22-24. 09. 2010.
47.        A. Puchalska, M. Mucha, Termogravimetry of chitosan with nanofillers, XVI Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Zakopane 22-24. 09. 2010.
48.        M. Mucha, A. Puchalska, Degradation of biopolymer in nanocomposites, 6th International Conference on Modification, Degradation and Stabilization of Polymers - Grecja, Ateny, MoDeSt, 5-9.09.2010.
49.        M. Mucha, Zastosowanie róznych polimerów do opakowań, Producenci a przepisy, Warszawa, 08.07.2010r.
50.        M. Tylman, Biopolimery w medycynie, Konkurs o nagrodę Ewy Mitury, Łódź, 25.03.2011.
51.        M. Mucha, M. Tylman, Chitosan scaffolds with active nanofiller prepared by electrolytic method, 10 th International Conference of the European Chitin Society (Euchis11) Sankt-Petersburg, 20-24 May 2011.
52.        M. Mucha, M. Tylman, I. Michalak, Polimery biodegradowalne w medycynie, XI Festiwal Nauki, Techniki i Sztuki w PŁ - 14 kwietnia 2011.
53.        M. Mucha, I. Michalak, Modyfikacja szybkości uwalniania leku z membrany chitozanowej, XVII Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Warszawa 21-23. 09. 2011.
54.        M. Mucha, M. Tylman, Porowate układy polimerowe z nanododatkami, XX Konferencja Naukowa, Modyfikacja polimerów, Wrocław 12-14.09.2011.
55.        M. Mucha, M. Tylman, Novel technique of polimer composite preparation for bone implants,  (ICKEM), Singapur 26-28. 02. 2012. (ANG).
56.        M. Mucha, M. Tylman, Biopolimerowe skafoldy z kolagenem i hydroksyapatytem do zastosowań medycznych, Warszawa, 21.04.2012.
57.        M. Mucha, I. Michalak, Chitin derivative as smart carriers for drugs, 76th Prague Meeting on Macromolecules – PMM 2012, Praga 1-5.06.2012.
58.        M. Mucha, I. Michalak, Analiza kinetyki uwalniania substancji czynnej z biopolimerowego systemu transdermalnego, XVIII Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Bochnia 21-23. 09. 2012.
59.        M. Mucha, S. Białas, Wpływ nanosrebra na stabilność termiczną chitozanu, XVIII Seminarium Robocze p.t. „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Bochnia 21-23. 09. 2012.
60.        M. Mucha, M. Tylman, Multifunctional biopolymeric scaffolds for bon implants, Rytro 11-14.10.2012.
 
 
 
Inne publikacje:Spis publikacji, lata 2002- 2012

1. M. Mucha, A. Pawlak, Complex Study Of Chitosan Degradability, Polimery, 47, 509-516, (2002).
2. M. Mucha, J. Marszałek, Biodegradation of Blends with Dibutyrylchitin in Presence of Bio Active Cl, Monograph vol VIII “Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society red. H. Struszczyk, 31-41, (2002),
3. M. Mucha, D. Miśkiewicz, Reactive Chitosan Blends for Paper Improvement, Chitosan in Pharmacy and Chemistry, Ed. R.A.A. Muzzarelli and C. Muzzarelli, Wyd. Atec. Edizioni, Italy, 251-261, (2002).
4. M. Mucha, A. Pawlak, Study of Water Absorption in Chitosan Films: The Effect of Degradation, Conference Proceeding, (5-th Asia Pacific Chitin – Chitosan Symp.),Thailand (2002).
5. M. Mucha, Z. Królikowski, Application of DSC to Study Crystallization Kinetics of Polypropylene Containing Fillers, Journal of Thermal Analysis and Calorymetry, 74, 549-557, (2003).
6. M. Mucha, Z Królikowski, Crystallization Kinetics of Isotactic Polypropylene with Organic and Inorganic Fillers, Macromolecular Symposia by Wiley – VCH, Verlag GmbH, Chiny –MACRO IUPAC World Polymers Congress , (2002).
7. M. Mucha , Polymer as an Important Component of Blends and Composites with Liquid Crystals, Progress in Polymer Science, 28, 837-873 (2003).
8. M. Mucha, A. Pawlak, Thermogravimetric and FTIR Studies of Chitosan Blends, Thermochimica Acta, 396, 153-166, (2003).
9. M. Mucha, A. Pawlak, Water Sorption by Chitosan at Different Deacetylation Degrees, Monograph vol. VIII “Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society red. H. Struszczyk, (2003).
10. M. Mucha, D. Miśkiewicz, Ultrasonic Studies of Water Resistance of Paper Impregnated with Chitosan Blends, Monograph vol. VIII “Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society red. H. Struszczyk, (2003).
11. M. Mucha, D. Miśkiewicz, A.Pawlak, Chitozan i jego mieszaniny- właściwości i zastosowania, Przemysł chemiczny, 82, 1138-1142, (2003).
12. M. Mucha, Modyfikacja właściwości paperu impregnowanego mieszaninami chitozanu, Przegląd Papierniczy, 11, 687-697, (2003).
13. M. Mucha, D. Miśkiewicz, Dynamika penetracji wody do papieru imprgrowanego mieszaninami chitozanu, Prace Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Nr. 52, Materiały Konferencyjne: Modyfikacja Polimerów, 236-240, (2003).
14. M. Mucha, Z Królikowski, Optcal and Calorimetric Studies of Isotctic Polypropylene Crystallization in Composites, Annals of the Polish Chemical Society, vol.3 part3, 983-986, (2004)
15. M. Mucha, Z Królikowski, Wpływ napełniaczy na kinetykę krystalizacji polipropylenu, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25, 1373-1379, (2004).
16. M. Mucha, A. Pawlak, Thermal Analysis of Chitosan and its Blends, Thermochimica Acta, 427, 69-76, (2005)
17. M. Mucha , S. Ludwiczak (Kominiak) , Isotherms of Water Sorption in Biomaterials Based on Chitosan, Advances in Chitin Science, vol.VIII, pp. 85-90, (2005)
18. M. Mucha, A. Pawlak, Studies Photodegradation of Chitosan Blends, Advances in Chitin Science, vol.VIII, pp. 263-269 (2005)
19. M. Mucha , S. Ludwiczak (Kominiak), M. Kawińska, Kinetics of Water Sorption by Chitosan and its Blends with Poly(vinyl alkohol), Carbohydrate Polymers, 62, pp.42-49, (2005)
20. M. Mucha, M. Kmiecik-Peradzyńska, Pewne aspekty stabilności termicznej PLA, Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej “Modyfikacja Polimerów”, XVII Konferencja Naukowa, 531-535, (2005)
21. M. Mucha, S. Ludwiczak (Kominiak), Dynamics of Water Sorption to Nanopores of Polymer Biomaterials, Molecular Crystals and Liquid Crystals, vol. III, pp.133-144, (2006)
22. M. Mucha, S. Ludwiczak (Kominiak), J. Balcerzak, Efects accompanying water sorption in chitosan blends, Advances in Chitin Science, (ICCC-EUCHIS` 06), vol.IX, str.586-593, (2006)
23. M. Mucha, K. Wańkowicz, S. Ludwiczak (Kominiak), J. Balcerzak, Efekty cieplne procesu sorpcji wody przez chitozan i jego mieszaniny z HPC, Heat Efect of Water Sorption by Chitosan and its Blends with HPC, Monograph vol. XI “Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XI, pp. 41-51, (2006)
24. A. Pawlak, M. Mucha, Kinetyka degradacji układów polimerowych zawierających chitozan, Degradation Kinetics of Polymer Systems Containing Chitosan - skrót pracy doktorskiej, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 980, Inżynieria Chemiczna i Procesowa Nr 30, str 107-130, (2006)
25. Z. Królikowski, M. Mucha, Badania wpływu dodatków na kinetykę krystalizacji i strukturę polipropylenu, Study of the Effect of Additives on Crystallization Kinetics and Structure of Polypropylene - skrót pracy doktorskiej,j Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej Nr 980, Inżynieria Chemiczna i Procesowa Nr 30, str 63-78, (2006)
26. M. Mucha, J. Balcerzak, Heat effect of water adsorption in polymers, Materiały konferencyjne Macro 2006 – 41th IUPAC Word Congress, Brasil (2006).
27. M. Mucha, M. Kmiecik-Peradzyńska, Wpływ modyfikacji chitozanu na jego zdolność do degradacji, Czasopismo Techniczne Mechanika, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, pp. 356-364, (2006).
28. M. Mucha, K. Wańkowicz, J. Balcerzak, Analysis of water adsorption on chitosan and its blends with hydroxypropylcellulose, e-Polymers, no 016 (2006)
29. M. Mucha, S. Ludwiczak (Kominiak), J. Balcerzak, Effects accompanying water sorption in chitosan blends, Advances in Chitin Science, (Euchis 2006), vol. IX, (2007).
30. M. Mucha, S. Ludwiczak (Kominiak), Water sorption by biodegradable chitosan/polylactide composites, Monograph, “Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XII, 41-48, (2007)
31. M. Mucha, J. Balcerzak, Thermal effects accompanying water adsorption by chitosan with different deacetylation degrees, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XII, 49-55, (2007)
32. R. Masirek, E. Piórkowska, A. Gałęski, M. Mucha, Influence of Thermal History on the Nonisothermal Crystallization of Poly(L-lactide), J. Appl. Polym. Sci., 105, 282-290, (2007)
33. M. Mucha, A. Pawlak, Spectroscopic Studies of Miscibility and Kinetics of Thermodegradation of Chitosan Blends, Advances in Chitin Science, (Euchis 2007), vol.X, pp. 72-78, (2007)
34. M. Mucha, S. Ludwiczak (Kominiak), Wpływ nanoglinki na niektóre właściwości chitozanu, Praca naukowa Instytutu Technol. Org. i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, “Modyfikacja Polimerów”, XVIII Konferencja Naukowa, str.332-337, (2007)
35. M. Mucha, S. Ludwiczak (Kominiak), M. Kowalczyk, Influence of Modified Starch on Photostability and Adsorption Properties of Low Density Polyethylene Composites, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 484, 533-550, (2008)
36. J. Balcerzak, M. Mucha, Study of Adsorption and Desorption Heats of Water in Chitosan and Its Blends with Hydroxypropylcellulose, Molecular Crystals and Liquid Crystals, 484, 465-472, (2008)
37. M. Mucha, Ekspertyza w sprawie zastosowania polimerów do produkcji opakowań,Ważenie, Dozowanie, Pakowanie, Kwartalnik techniczno-informacyjny, ISSN 1732-2340, No. 3 (31), Vol. VIII, str.86-87, (2008).
38. J. Balcerzak, M. Mucha, Method for Preparation of Hybrid Spherical Chitosan/Poly(lactic acid) Structures, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XIII, 57-64, (2008)
39. M. Mucha, B. Matusiak, Water sorption isotherms of chitosan and its blends with nanofiller, Advances in Chitin Science, (Euchis 2009), vol.XI, pp. 140, (2009)
40. J. Balcerzak, I. Michalak, M. Tylman, M. Mucha, Controlled drug release from biopolymer systems of various geometry based on chitosan, Advances in Chitin Science, (Euchis 2009), vol.XI, pp. 110, (2009)
41. M. Mucha, S. Ludwiczak (Kominiak), Water sorption isotherms for polymer composites with hydrophilic, biodegradable component, World Journal of Engineering, Abstracts of International Conference on Composites/ NANO Engineering ICCE-17, Hawai (2009), 1-2.
42. J. Balcerzak, M. Mucha, PLA microgranules used as carriers of active substances prepared by emulsification in chitosan solution, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XIV, ISSN 1896-5644, s. 101-110, (2009)
43. M. Mucha, I. Michalak, J. Balcerzak, The comparison of effectiveness of ibuprofen release from films of dibutyrylchitin and poly(lactic acid), Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XIV, , ISSN 1896-5644, s. 157-165, (2009)
44. S. Ludwiczak (Kominiak), M. Mucha, Analysis of diffusion of water vapour into polymer composites containing polysaccharides, World Journal of Engineering, 7 (3), s. 36-42, 2010.
45. M. Mucha, M. Tylman, Calorimetric and optical studies of crystallization kinetics of poly(L-lactide) in composite with polystyrene, materiały konferencyjne, ASTA, 2009.
46. I. Michalak, D. Traczyk, M. Mucha, Study of release kinetics of active substance from flat biopolymer multilayer films, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XV, ISSN 1896-5644, s. 107-116, (2010).
47. M. Tylman, M. Mucha, Porous chitosan structures for medical applications, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XV, ISSN 1896-5644, s. 97-105, (2010).
48. J. Balcerzak, M. Mucha, Analysis of model drug release kinetics from complex matrices of polylactide-chitosan, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XV, ISSN 1896-5644, s. 117-125 2010.
49. M. Mucha, Propozycje ekologicznych rozwiązań- Głos w sprawie zastosowania polimerów do produkcji opakowań, Tworzywa sztuczne i chemia, ISSN 1643-286X index 374180, Nr 5`2009.
50. B. Wandelt, K. Hachulka, M. Mucha, Modification of polymer surface by molecular imprinting, materiały konferencyjne, ASTA, 2009.
51. S. Ludwiczak (Kominiak), M. Mucha, Modeling of water sorption isotherms of chitosan blends, Carbohydrate Polymers, vol.79, ISSN 0144-8617, s. 34-39, (2010).
52. I. Michalak, M. Mucha, Uwalnianie substancji czynnej z cienkich membran biopolimerowych, Materiały Polimerowe 2010, ISBN 978-83-7663-046-5, s.427-430, (2010).
53. A. Puchalska, M. Mucha, Termogravimetry of chitosan with nanofillers, Monograph, “Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XVI, 2011.
54. M. Mucha, A. Puchalska, Degradation of biopolymer in nanocomposites, materiały konferencyjne, Modest, Ateny, 2010.
55. M. Mucha, J. Balcerzak, A. Filipiak, Salicylic acid released from chitosan pellets coated with polylactide, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XVI, 2011.
56. M. Tylman, M. Mucha, Electrolytic method for obtaining porous chitosan structures with hydroxyapatite, Metoda elektrolityczna otrzymywania porowatych struktur z hydroksyapatytem, Monograph,“Progress on Chemistry and Application of Chitin and its Derivatives”, Polish Chitin Society, vol. XVI, 2011.
57. M Mucha, W obronie plastików, Ważenie-Dozowanie- Pakowanie, s.58-59, 2010r.
58. M. Mucha, J. Balcerzak, I. Michalak, M. Tylman, Biopolymeric matrices based on chitosan for medical applications, e-Polymers, ISSN 1618-7229, No. 003, (2011).
59. M. Tylman, M. Mucha, Investigations of Water sorption through polymer-impregnated wood, Przegląd papierniczy, ISSN 00332291, S. 429-435, 2011.
60. M. Mucha, M. Tylman, Chitosan scaffolds with active nanofiller prepared by electrolytic method, Monograph Advance in chitin science, Vol XI, s.192-196, 2011.
61. M. Mucha, M. Tylman, Porowate układy polimerowe z nanododatkami, Modyfikacja polimerów, Monografia, ISBN 978-83-86520-09-1, s. 269-274, 2011.
62. M. Mucha, M. Tylman, I. Michalak, Biopolimery, zielone polimery. Seria EDUKACJA Ekologiczna, ISBN 978-83-61997-27-6, Łódź 2011.
63. M. Mucha, I. Michalak, The release of active substances from selected carbohydrate biopolymer membranes, Carbohydrate Polymers, 87, s. 2432 - 2438, 2012.
64. M. Mucha, M. Tylman, Novel technique of polymer composite preparation for bone implants, Advanced Materials Research, Vols. 488-489, s. 681-685, 2012.
65. M. Mucha, M. Tylman, Biopolimerowe skafoldy z kolagenem i hydroksyapatytem do zastosowań medycznych, Monografia, s. 66-71, 2012.
66. M. Mucha, I. Michalak, J. Balcerzak, M. Tylman, Chitosan scaffolds, films and microgranules for medical application – preparation and drug release studies, Polimery, 57, nr 9, pp. 11-18, 2012.
67. M. Mucha, I. Michalak, Modyfikacja szybkości uwalniania leku z membrany chitozanowej, Monograph „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Vol. XVII, 2012.
68. M. Mucha, M. Tylman, Multifunctional biopolymeric scaffolds for bon implants, Engineeering of Biomaterials, 2012, w druku.
69. M. Mucha, M. Tylman, Chitosan scaffolds with active nanofillers prepared by electrolytic  method, Biomaterials, w przygotowaniu do druku, 2012.
70. M. Mucha, M. Tylman, Crystalization of caprolactone in nanocomposites, 2012- w przygotowaniu druku.
71. 1. M. Mucha, I. Michalak, Chitin derivative as smart carriers for drug, The Journal of US-China Medical Science, w przygotowaniu, 2012.
72. M. Mucha, S. Białas, Wpływ nanosrebra na stabilność termiczną chitozanu, Monograph „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Vol. XVIII, 2013, w przygotowaniu do druku.
73. M. Mucha, I. Michalak, Z. Draczyński, Modyfikowane filmy dibutyrylochityny jako matryce dla kontrolowanego uwalniania ibuprofenu, Monograph „Nowe aspekty w chemii i zastosowaniu chityny i jej pochodnych” (PTChit), Vol. XVIII, 2013, w przygotowaniu.
 
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl