PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
Dr hab. inż. Elwira Tacjana Tomczak
Stanowisko:Profesor PŁ
Katedra Termodynamiki Procesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. +48 42 631 37 88
fax. +48 42 631 39 83
e-mail: elwira.tomczak@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:

Wykształcenie:
Wyższe: Politechnika Łódzka, Wydział Chemii Spożywczej i Biotechnologii – 1983r

Zawód : inżynier chemik – chemia i i technologia spożywcza

Doktorat – Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska –1999r.
„Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji kinetyki degradacji witaminy C w procesie suszenia w wybranych produktach”

Tytuł naukowy: doktor nauk technicznych
Dyscyplina naukowa: inżynieria chemiczna, inżynieria środowiska
Habilitacja - Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – 2012r.
"Usuwanie zanieczyszczeń z roztworów wodnych w kolumnie wypełnionej - zagadnienia modelowania dynamiki adsorpcji"

 

Wykształcenie uzupełniające:
Studium Doktoranckie na Wydziale Chemii Spożywczej i Biotechnologii (przekształcone na

Studium przy Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska) -  1996-1999

Kurs: Algorytmy ewolucyjne i optymalizacja globalna – 1997r.

Kurs: Matlab - uniwersalne środowisko do obliczeń naukowo-technicznych – 1999r.

Szkolenie: Aspekty zarządzania ochroną środowiska – 2010r
Szkolenie: MATLAB i Simulink - w edukacji i badaniach naukowych" - 2014r
Graphene Workshop. Smart Engineering of New Materials - 2015r 
Tackling Big Data with MATLAB (Webinarium) - 2016r

 

Przebieg pracy zawodowej, staże:

- specjalista chemik, Instytut Inżynierii Chemicznej – 1991r.
- adiunkt, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – 1999r.
- profesor nadzw. PŁ, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska – 2018r.

 

Funkcje administracyjne:Działalność organizacyjna
 1. Członkostwo w Wydziałowej Komisji Dydaktycznej i Kierunkowej Komisji Dydaktycznej
 2. Przewodnicząca Komisji ds. Obron prac dyplomowych na studiach niestacjonarnych I i II stopnia
 3. Przedstawiciel Wydziału ds. współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łodzi
 4. Opieka merytoryczna i organizacja Laboratorium Technik Membranowych (przy udziale dr inż. J. Marszałek), które pełni funkcje dydaktyczne i badawcze.
 5. Opieka merytoryczna nad Laboratorium Chemii Fizycznej.
 6. Opieka merytoryczna nad Laboratorium Spalania i Konwencjonalnych Źródeł Energii
 7. Uczestnictwo w pracach Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - akcje promocyjne w szkołach średnich
 8. Udział w Festiwalu Nauki, Kultury i Sztuki w Łodzi
 9. - organizacja stanowisk do pomiaru zanieczyszczeń powietrza i wody.
 10. Organizacja i przewodniczenie studencko-uczniowskiemu seminarium „Problemy Ochrony Środowiska” w latach 2002-2004.
 11. Udział w projekcie dla szkół średnich "Biomasa problemów" - 2015
 12. Prace organizacyjne na rzecz Katedry Termodynamiki Procesowej, np. organizacja cyklicznych seminariów katedralnych.
Działalność naukowa:Granty

 

1. Zastosowanie sieci neuronopodobnych do modelowania dynamiki procesu suszenia i oceny jakości otrzymywanego produktu. Application of neural networks for  the modeling drying process dynamics  and the evaluation of the quality of the obtained product.  (PŁ) - 3P40502807 (1994-1996) –  wykonawca

2. Ocena stanu zanieczyszczenia powietrza przy zastosowaniu sztucznych sieci neuronowych. Evaluation of the state air pollution by using artificial neural networks. (PŁ) – 3 T09C 02413, (1997-2000) – wykonawca

 3. Zastosowanie metody elementów skończonych i sztucznych sieci neuronowych do opisu pola stężeń imisyjnych zmiennych w czasie i przestrzeni. Application of the finite element method and artificial neural networks to describe the immission concentration fields variable in time and space. (PŁ)– 4 T09C 005 22 (2002-2004) – wykonawca

 4.  Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń powietrza w Krakowie za pomocą trójwymiarowego modelu numerycznego. Dispersion modeling of air pollution in Krakow by means of three-dimensional numerical model. (PŁ) – nr 3 T09C 031 29 (2005-2006)- kierownik

5.  Weryfikowany eksperymentalnie program komputerowy do symulacji trójwymiarowej procesów wymiany ciepła i masy z szybką reakcją chemiczną w dwufazowych układach dyspersyjnych. Experimentally validated computer program to simulate the processes of three-dimensional heat and mass transfer with fast chemical reaction in a two-phase disperse systems. (PŁ) - nr 3 T09C 027 27 (2004-2006) – wykonawca

6.  Projekt europejski – Energy and cost reductions in production of fuel ethanol from biomass through membrane technology (PŁ)-TREN/O4/FP6EN/S07.31099/503068 (2004-2006) – wykonawc- 6PR

7.   Zastosowanie złóż strukturalnych na bazie chitozanu do sorpcji jonów metali ciężkich. Application of structural beds based on chitosan for heavy metal ion sorption. (PŁ) – N207 031 31/1436 (2006-2009)- wykonawca

8.    Kinetyka kontrolowanego uwalniania substancji aktywnych z hybrydowych układów biopolimerowych otrzymanych w formie mikrokapsułek i filmów. Controlled release kinetics of the active ingredients from  hybrid polymer systems obtained in the form of microcapsules and films.  (PŁ) – nr N 208 2987 33 (2007-2010) – wykonawca

9.    Zarządzanie jakością powietrza i bezpieczeństwa ekologicznego jako element zrównoważonego rozwoju dużych miast. Air quality management and environmental safety as part of the sustainable development of cities. (PŁ) – N 523 4874 34  -(2008-2010) – wykonawca

10. Adsorpcja barwników azowych ze ścieków na tanich sorbentach naturalnych. Adsorption of azo dyes from waste water low cost  natural sorbents. (PŁ) - UMO-2011/01/B/ST8/07167 - wykonawca

 
 
Zajęcia dydaktyczne:

W ramach powierzonych obowiązków prowadziłam/prowadzę następujące zajęcia dydaktyczne:

 1.Wykłady:

 a) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

b) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia ­ - Bełchatów

c) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne I stopnia

d) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

e) Chemia fizyczna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, studia stacjonarne I stopnia

f) Techniki membranowe, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

g) Techniki membranowe, Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne I stopnia

h) Rozdzielanie mieszanin, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

i) Termodynamika techniczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia
j) Zaawansowane techniki obliczeniowe, Inżynieria Procesowa,studia stacjonarne I stopnia

 2. Ćwiczenia:

a) Chemia ogólna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne magisterskie

b) Termodynamika, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne magisterskie

c) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

d) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia ­ - Bełchatów

 3. Laboratoria:

 a) Termodynamika, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

b) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia

c) Chemia fizyczna, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia ­ Bełchatów

d) Techniki membranowe, Inżynieria Środowiska, studia niestacjonarne I stopnia

e) Rozdzielanie mieszanin, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne I stopnia
 

4. Tworzenie nowych programów i kart przedmiotów po 2013 roku:

 1. Termodynamika procesów spalania i konwencjonalne źródła energii, Inżynieria Środowiska, studia stacjonarne II st

- opracowanie wykładów

- organizacja stanowisk laboratoryjnych

 1.  Paliwa i energetyka konwencjonalna, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, studia stacjonarne II st

- opracowanie wykładów

- organizacja stanowisk laboratoryjnych

3.   Zaawansowane techniki obliczeniowe, Inżynieria Procesowa, studia stacjonarne I st

- opracowanie wykładów

4.   Spalanie i konwencjonalne źródła energii, specjalność: Ekologiczne żródła energii , studia  II st

- opracowanie wykładów
- organizacja stanowisk laboratoryjnych

5. Opiekun rocznika studentów 2000-2005

6. Promotor prac od 2000 roku:

            - magisterskie:          65

            - inżynierskie:           77

            - recenzje kilkudziesięciu prac dyplomowych

7. Ćwiczenia laboratoryjne z chemii fizycznej (red. W. Świątkowski) – konsultacja przy opracowaniu II wydania 2006r (+ wersja elektroniczna – za co tytuł „ Autorów roku” PŁ)


 

 

Obszar działalności naukowej:Dziedzina : nauki techniczne
Dyscyplina: inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna

Opiekun 6-ciu Doktorantów , w tym 4-ech przewodów otwartych

Obszar zainteresowań naukowych
Wcześniej:
- suszenie i degradacja produktów termo- i kserolabilnych
- ochrona powietrza atmosferycznego
Obecnie:
-  procesy membranowe
-  techniki separacji, w tym adsorpcja
-  problemy oczyszczania wód i ich ochrona
-  modelowanie procesów w inżynierii procesowej i inżynierii środowiska
zastosowanie sztucznych sieci neuronowych i algorytmów genetycznych
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):

Czasopisma z listy filadelfijskiej

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1.       Kamiński W., Mitura E., Tomczak E.: Effect of thermal processing and addition of carriers on water sorption isotherms in baker’s yeast, Drying Technology, (1996), 14, (2), 245-258

2.       Kamiński W., Strumiłło P., Tomczak E.: Genetic algorithms and artificial neural networks for description of thermal deterioration processes, Drying Technology, (1996) 14 (9), 2117-2134

3.       Kamiński W., Stawczyk J., Tomczak E., Presentation of drying kinetics in a fuidized bed by means of radial basis functions, Drying Technology, (1997),15, 6-8, 1753-1762

4.       Kamiński W., Tomczak E., Application of genetic algorithms in chemical and process engineering., Inż. Chem. i Proc. (1998), 19, 1, 281-295

5.       Kamiński W., Strumiłło P., Tomczak E., Neurocomputing approaches to modelling of drying process, Drying Technology, (1998),16, 6, 967-992

6.       Kamiński W., Tomczak E., An integrated neural model for drying and degradation of selected products, Drying Technology, (1999), 17, 7-8, 1291-1302

7.       Kamiński W., Tomczak E., Degradation of ascorbic acid in drying process – a comparison of description methods, Drying Technology, (2000),18, 3, 777-790

8.       Kamiński W., Tomczak E., Prediction of drying kinetics by means of MLP and RBF, Bulletin of the Polish Academy of Sciences, (2000), 48, 3, 429-443

9.       Kamiński W., Tomczak E., Evaluation of drying and degradation kinetics using neurocomputing, Brazilian Journal of Chemical Engineering, (2000), 17, 4-7, 955-965

10.    Kamiński W., Tomczak E., Kucharski M., Modelowanie rozprzestrzeniania się tlenku węgla w obszarze drogi o dużym natężeniu ruchu, Inż. Chem. i Proc. (2001), 22, 3C, 615-620

11.    Kamiński W., Tomczak E., Skorupska E., Estimation of the effect of shape and temperature on drying using MLP, Drying Technology, (2004), 22, 1-2, 191-200

12.    Kamiński W., Tomczak E., Jaros K., Sorption kinetics of heavy metal ions from multicomponent solutions on a chitosan sorbent, Chem & Process Engn., (2007), 28, 725-734

13.    Kamiński W., Tomczak E., Jaros K., Interactions of metal ions sorbet on chitosan beads, Desalination, (2008), 218, 281-286

14.    Tomczak E., Kamiński W., Description of water sorption isotherms of natural and degradable polymers using BET and DA equations, Special issue Drying Technology, (2009), 27, 1286-1291

15.    Kamiński W., Tomczak E., Górak A., Biobutanol – production and purification methods, Ecol.Chem &Engng. S, (2011), 18, 1, 31-37

16.    Tomczak E., Application of ANN and EA for description of metal ions on chitosan foamed structure – Equilibrium and dynamics of packed column, Computer and Chemical Engineering, (2011), 35, 226-235

Po habilitacji

   17.   Tomczak E.T., Kamiński W.L., Application of genetic algorithms to determine heavy metal ion sorption dynamics on clinoptilolite bed, Chem. & Proc. Engng, (2012) 33 (1),103-116. DOI: 10.2478/V10176-012-0010-5

18.   Tomczak E., Kamiński W., Application of ANN to the sorption equilibrium modeling of heavy metal ions on clinoptilolite, Ecol.Chem &Engng. S, (2012), 19, 2, 227 -237. DOI: 10.2478/v10216-011-0017-8

19.   Tomczak E., Water purification from heavy metal ions in a packed column, Separation Science & Technology, (2013), 48, 15, 2270-2276. DOI:10.1080/01496395.2013.805224

20.   Tomczak E., Kaminski W., Szczerkowska D., Fractional derivatives for description of sorption kinetics in the plant sorbent - metal ions system, Ecol.Chem &Engng. S, (2013), 20, 3, 499-506. DOI:10.2478/eces-2013-0037          

21.   Tomczak E., Tosik P., Sorption equilibrium of Direct Orange 26 and Reactive Blue 81 azo dyes onto a cheap plant sorbent, Ecol.Chem &Engng. S, (2014), 21, (3),435-446. DOI: 10.2478/eces-2014-0032

22.   Kamiński W., Tomczak E., Tosik P., Kinetics of azo dyes sorption onto low -cost sorbents, Desalination Water Treatment, (2015), 55, 2675-2679. DOI: 10.1080/19443994.2014.958276

23.   Tomczak E., Kamiński W., Tosik P., Adsorption dynamics studies of azo dyes removal by biosorbent, Desalination Water Treatment, (2015), 55, 2669-2674, DOI:10.1080/19443994.2014.939490

24.   Tomczak E., Kaminski., Blus M., Adsorption of azo dyes onto a corncob in packed column at the constant velocity of front propagation, Desalination Water Treatment, (2016), 57,  22788-22793. DOI:10.1080/19443994.2015.1109753

25.   Kamiński W., Tomczak E., Tosik P., Description of sorption kinetics of azo dye onto birch chips by means of fractional derivatives, Desalination Water Treatment, (2016), 57, 22774-22778. DOI:10.1080/19443994.2015.1138021

26.   Tomczak E., Blus M., Sorption dynamics of direct orange 26 dye onto a corncob plant sorbent, Ecol Chem Eng S, 2016, 23, 1, 175-185. DOI: 10.1515/eces-2016-0012

27.   Blus M., Tomczak E., Hydrodynamics of ultrafiltration polymer membranes with carbon nanotubes, Desalination Water Treatment (2016), DOI: 10.5004/dwt.2016.11405.

28.   Ćwirko K., Tomczak E., Szaniawska D., Membrane fouling in ultrafiltration of water-protein-sodium chloride model systems, Chem.  & Process Engng., in press

29.    Tomczak E., Tosik P., Waste plant material as a potential adsorbent of the selected azo dye, Chem.  & Process Engng. 2017,38 (2),283-294. DOI:10.1515/cpe-2017-0021(2017)

30. Tomczak E., Zielińska A., Example of sewerage system rehabilitation using trenchless technology, Ecol.Chem &Engng. S, (2017), 24,3, 405-416. DOI: 10.1515/eces-2017-0027

31. Kamiński W., Marszałek J., Tomczak E., Water desalination by pervaporation – comparison of energy consumption, Desalination, 433, (2018), 89-93. DOI: https://doi.org/10.1016/j.desal.2018.01.014

MONOGRAFIE

 

a)      Kamiński W., Strumiłło P., Tomczak E., Zastosowanie systemów sztucznej
inteligencji w rozwiązywaniu wybranych problemów ochrony środowiska, Wyd. PAN,
Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska. Łódź 2005

b)     Tomczak E., Usuwanie zanieczyszczeń z roztworów wodnych w
kolumnie wypełnionej – zagadnienia modelowania dynamiki adsorpcji.
Zesz. Naukowe PŁ nr 1102, Rozprawy naukowe , Z.412. Łódź 2011.

c)      Kamiński W., Strumiłło P., Tomczak E., Zastosuwannia system stucznogo
intelektu do rozwjazuwannia wybranych zadacz ochorony atmosfery,

Застосування систем штучногоі нтелекту до розв'язування
вибраних задач охорони атмосфери. Польська Академія Hаук.
Лодзьке Відділення. Kомісіяз Охорони Середовища. Переклад
Олекси Піддубняка. Лодзь 2013.

Konferencje:

Po habilitacji od 2012 roku

 

1.     Kamiński W., Tomczak E., Application of membrane techniques to humic matter and pesticides removal from water, Water Treatment and Reuse III and the Water-Energy Nexus, Cancún, Mexico  (2012)

2.     Tomczak E., Water purification from heavy metal ions in a packed column,Water Treatment and Reuse III and the Water-Energy Nexus, Cancún, Mexico,   (2012)

3.     Tomczak E., Kamiński W., Badania wstępne usuwania barwnika kwasowego w procesie ultrafiltracji, Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, Monografie Kom. Inż. Środ. PAN, (red./ed.) M.Bodzek, J.Pelczar ,  Gliwice, (2012),vol.96, t.1, 317-323, ISBN 978-83-89293-24-4

4.     Kaminski W., Marszałek J., Tomczak E., Zastosowanie SSN do opisu perwaporacyjnego rozdzielania układu woda-aceton-butanol-etanol., Membrany i Procesy Membranowe w Ochronie Środowiska, Monografie Kom. Inż. Środ. PAN, (red./ed) M.Bodzek, J.Pelczar Gliwice, (2012), vol.96, t.2, 277-237, ISBN 978-83-89293-23-7            

5.     Tomczak E., Ocena jakości wód studziennych na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Grabica, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, (red./ed.) Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Poznań, (2012), t.1, 625-632  ISBN 978-83-8969-16-9

6.     Tomczak E., Kamiński W., Zastosowanie roślinnych adsorbentów naturalnych do usuwania barwników. Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, (red./ed.) Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Poznań, (2012), t.2, 535-546  ISBN 978-83-8969-16-9,

7.     Tomczak E., Kamiński W., Zastosowanie SSN w modelowaniu równowagi sorpcyjnej jonów metali ciężkich na klinoptylolicie, Proceedings ECOpole’12, (2012),  vol.6, No2, 663-669. DOI: 10.2429/proc.2012.6(2)

8.     Tomczak E., Szczerkowska D., Wpływ modyfikacji chemicznej włókna kokosowego na zdolność sorpcyjną wybranych metali ciężkich, Proceedings ECOpole’12, (2012), vol.6, No1, 357-365, DOI:10.2429/proc.2012.6(1)050    

9.     Tomczak E., Kamiński W., Description of Azo dyes sorption kinetics using fractional derivatives, International Conference on Environment , Malaysia, (2012) 530-536.  ISBN 978-967-394-112-4        

10.  Kamiński W., Tomczak E., Low cost sorbents for water and waste water purification, International Conference on Environment , Malaysia, (2012) 655-563        ISBN 978-967-394-112-4                 

11.  Tomczak E., Kamiński W., Sorption of azo dye onto plant sorbent in a packed column , AWERProcedia Advances in Applied Sciences, 1st Global Conference on Environmental Studies, (2013), vol.1, CD101-107                     

12.  Kaminski W., Tomczak E., Kuberski S., Sorption equilibrium of selected azo dyes onto low-cost sorbents, AWERProcedia Advances in Applied Sciences, 1st Global Conference on Environmental Studies, (2013), vol.1, CD94-100          

13.  Tomczak E., Kaminski W., Szczerkowska D., Zastosowanie pochodnych ułamkowych do matematycznego opisu kinetyki sorpcji dla układu sorbent roślinny - jony metali ciężkich, Proceedings ECOpole’13, vol.7, No1, 267-272 (2013) DOI: 10.2429/proc.2013.7(1)036

14.  Tomczak E., Kamiński W., Modelowanie kinetyki sorpcji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    z zastosowaniem pochodnych ułamkowych dla układu barwnik azowy- sorbent roślinny, XXI Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej Szczecin/Kołobrzeg, 2-6 września 2013, Streszczenia, str.105. ISBN 978-83-7518-594-2

15.  Tomczak E., Tosik P., Opis równowagi sorpcji barwników azowych Direct Orange 26  i Reactive Blue 81 na tanim sorbencie roślinnym, Proceedings ECOpole’14, (2014), 8(2) DOI:10.2429/proc.20148(2)070

16.  Tomczak E., Dominiak A., Historyczne zmiany struktury sieci wodociągowej na tle utrzymania standardów wody pitnej dla miasta Łodzi, Proceedings ECOpole’14(2014);8(1), 311-318 DOI:10.2429/proc.2014.8(1)040                  

17.  Kaminski W., Tomczak E., Zastosowanie tanich adsorbentów do uzdatniania wody, Proceedings ECOpole’14, (2014),8, (1), 189-194.DOI:10.2429/proc.2014.8(1)0

18.  Tomczak E., Kamiński W., Tosik P. Adsorption dynamics studies of azo dyes removal by biosorbent, Desalination for the Environment Clean Water and Energy, Cyprus, 11-15 May 2014, CD paper nr 36   

19.  Kamiński W., Tomczak E., Tosik P.  Kinetics of azo dyes sorption onto low cost sorbents Desalination for the Environment Clean Water and Energy, Cyprus, 11-15 May 2014, CD paper nr 37       

20.  Tomczak E., Kamiński W., Tosik P., Ocena przydatności sorbentu drzewnego do usuwania barwników z wody, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, (red./ed.) Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Nowak M., Poznań/Toruń, (2014), 911-920. ISBN 978-83-89696-93-2                                                         

21.  Tomczak E., Dominiak A., Jakość biologiczna i chemiczna wody  w łódzkim systemie dystrybucji, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, (red./ed.) Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Nowak M., Poznań/Toruń, (2014), 509-517. ISBN 978-83-89696-93-2 

22.  Dominiak A., Tomczak E., Łódzki system ujmowania i dystrybucji wody, Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód, (red./ed.) Dymaczewski Z., Jeż-Walkowiak J., Nowak M., Poznań/Toruń, (2014), 423-430. ISBN 978-83-89696-93-2                                   

23.  Tomczak E., Kamiński W., Blus M., Adsorption of azo dyes in corncob filled packed column at the constant velocity of front propagation, EuroMed 2015-Desalination for Clean Water and Energy, Palermo, Italy (2015), Abstracts/CD

24.  Kamiński W., Tomczak E., Description of sorption kinetics of azo dyes onto low cost sorbents by means of fractional derivatives, , Euromed 2015-Desalination for Clean Water and Energy, Palermo, Italy (2015), Abstracts/CD                         

25.  Tomczak E., Blus M.,  Dynamika sorpcji barwnika direct orange 26 na sorbencie roślinnym - kolbach kukurydzy, Proceedings ECOpole’15, (2015), 9 (1), 347-356. DOI: 10.2429/proc.2015.9(1)044                                                

26.  Blus M., Tomczak E., Tylman M., Wpływ dodatku nanorurek węglowych na hydrodynamikę membrane polimerowych, Proceedings ECOpole’15, (2015), 9 (2), 541-549. DOI: 10.2429/proc.2015.9(2)063                                                  

27.  Tomczak E., Blus M., Wytwarzanie i charakterystyka polimerowych membran ultrafiltracyjnych z dodatkiem tlenku grafenu,  XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała , 5-9 września 2016 r. Book of abstracts, p.226     

28.  Tomczak E., Tosik P., Roślinny odpadowy materiał jako potencjalny adsorbent dla wybranego barwnika azowego, XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała , 5-9 września 2016 r. Book of abstracts, p.22       

29.  Ćwirko K., Tomczak E., Szaniawska D., Membrane fouling in ultrafiltration of water-protein-sodium chloride model systems, XXII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała , 5-9 września 2016 r. Book of abstracts, p. 63
     

 

Konferencje bez wydanych materiałów

 

30.  Ćwirko K., Tomczak E., Szaniawska D., Gabriel-Półrolniczak U., Chmiel J., Zastosowanie membran ceramicznych w procesie ultrafiltracji emulsji oleju w wodzie zasolonej, Konferencja ECOpole’14

31.  Tomczak E., Tosik P., Analiza modeli dynamiki sorpcji w kolumnie wypełnionej, ECOpole’14

32.  Tomczak E., Dominiak A., Organizmy żywe w systemie biomonitoringu jakości wody, ECOpole’14

33.  Tomczak E., Blus M., Tylman M., Wpływ metody wytwarzania na stabilność i przepuszczalność membran z tlenkiem grafenu, ECOpole’16

34.  Tomczak E., Zielińska A., Renowacja infrastruktury kanalizacyjnej metodą bezwykopową na wybranym przykładzie, ECOpole’16

35.  Blus M., Tomczak E., Hydrodynamics of UF polymer membranes with carbon nanotubes, XI Conference on Membranes and Membrane Processes in Environmental Protection (Zakopane 2016)

36.  Ćwirko K., Tomczak E., Szaniawska D., Influence of time and salinity on membrane fouling in ultrafiltration  of model oil emulsions, XI Conference on Membranes and Membrane Processes in  Environmental Protection (Zakopane 2016)

37.   Kamiński W., Marszałek J., Tomczak E., Water desalination by pervaporation comparison of energy consumption, 3rd International Conference on Desalination using Membrane Technology, 2-5 April 2017, Gran Canaria, Spain

38.Ćwirko K., Tomczak E., Szaniawska D. Analysis of ceramic membrane performance and fouling mechanism in oily and salted model systems, 3rd International Conference on Desalination using Membrane Technology, 2-5 April 2017, Gran Canaria, Spain

39.    Kongres Biogospodarki, EBCL 2017. 20-21. XI.2017 Łódź. 

Inne publikacje:

1.     Opracowania dla przemysłu - niepublikowane:

a)     Kamiński W., Petera J., Tomczak E., Opracowanie zasad i warunków zastosowania
nowej technologii produkcji biodiesla i jego późniejszej modyfikacji przy użyciu
elektrostatycznych metod emulsyfikacji w celu poprawy własności emisyjnych paliwa,
Opracowanie dla ORLENU 2007

b)     Tomczak E., Wykonanie i opracowanie badań dotyczących membranowej separacji
polioli polieterowych ze ścieków produkcyjnych, Opracowanie dla
PCC Rokita SA
z siedzibą w Brzegu Dolnym 2016


Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl