PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr hab. inż. Marcin Bizukojć
Stanowisko:profesor nadzwyczajny
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
90-924 Łódź
Kontakt:tel. 39-72
e-mail: marcin.bizukojc@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:2012 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej

2010 - doktor habilitowany nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
specjalność inżynieria biochemiczna i bioprocesowa
Temat rozprawy habilitacyjnej: „Biosynteza związków poliketydowych przez Aspergillus terreus”.

2002 - doktor nauk technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej,
specjalność inżynieria biochemiczna i bioprocesowa
Temat rozprawy doktorskiej: „Modelowanie kinetyki wzrostu Aspergillus niger z wykorzystaniem cyfrowej analizy obrazu.” Promotor: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz

1998 - magister inżynier inżynierii środowiska - Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej.
Temat pracy magisterskiej: „Model strukturalny akumulacji kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger – weryfikacja eksperymentalna” Opiekun: prof. dr hab. inż. Stanisław Ledakowicz


Przebieg pracy zawodowej, staże:2012 -         profesor nadzwyczajny w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej – pełny etat

2004-2012  adiunkt w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej – pełny etat

2010-2012  wykładowca w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego – umowa o dzieło na prowadzenie wykładu i ćwiczeń
                   audytoryjnych z inżynierii bioprocesowej

2004-2005  wykładowca w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego – umowa o dzieło na prowadzenie wykładu z inżynierii 
                    bioprocesowej

2002-2004    asystent w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Politechniki Łódzkiej – pełny etat

2002-2004    adiunkt w Katedrze Mikrobiologii Przemysłowej i Biotechnologii Uniwersytetu Łódzkiego – ½ etatu

2002-2010    Wykładowca na studium podyplomowym „Rozwój zrównoważony w przedsiębiorstwie przemysłowym” prowadzonym przez Ośrodek „SOZO” w
                      Politechnice Łódzkiej (nie w każdym roku).

1997-1999    Praca na umowę o dzieło w Ośrodku Zapobiegania Zanieczyszczeniu Środowiska „SOZO” przy Politechnice Łódzkiej
Funkcje administracyjne: Prodziekan ds. Nauki - kadencja 2016 - 2019
Działalność naukowa:

Realizowane projekty badawcze:
2016-2019 - NCN -  UMO-2015/19/B/ST8/02115 - "Zastosowanie metod inżynierii morfologicznej w hodowlach wgłębnych grzybów strzępkowych" - kierownik grantu


Ostatnio zrealizowane projekty badawcze:
2011-2014 - NCN - N N209 765240 „Sterowanie morfologią strzępek grzybni jako metoda oddziaływania na transport tlenu podczas biosyntezy poliketydowych metabolitów przez Aspergillus terreus ATCC20542” - kierownik grantu

2009-2012 MNiSW - N N209 102 637 „Implementacja opisu stechiometrii i kinetyki procesów biochemicznych do modelowania oczyszczania ścieków” - wykonawca grantu

2006-2009 MNiSW - R1101902 „Badanie uwarunkowań organizacyjnych i technicznych tworzenia związków symbiotycznych w parkach przemysłowych w Polsce. Projektowanie parków ekoprzemysłowych” - wykonawca grantu

2005-2007 MNiI - 3T09C01328 „Optymalizacja biosyntezy lowastatyny przez Aspergillus terreus

Wypromowani doktorzy:
2016 - dr inż. Tomasz Boruta - "Metabolizm wtórny Aspergillus terreus: indukcja biosyntezy metabolitów, analiza bioinformatyczna oraz modelowanie w skali genomu"
2014 - dr inż. Marta Pawlak - "Kinetyka biosyntezy lowastatyny i (+)-geodyny przez Aspergillus terreus na glicerolu i laktozie jako źródłach węgla w bioreaktorach o działaniu okresowym i półciągłym”.

Doktoranci:
mgr inż. Joanna Gonciarz - otwarty przewód doktorski
mgr inż. Anna Kowalska - otwarty przewód doktorski

Zagraniczne dośwaidczenia naukowe::
2007-2009 trzy kilkudniowe podróże studyjne do parków ekoprzemysłowych w Austrii, Niemczech i Holandii

2008 - Niemcy, Technische Universität Hamburg-Harburg, Institut für Bioprozess- und Biosystemtechnik; stypendium naukowe Deutscher Akademischer Austausch Dienst (DAAD) w ramach Stipendienprogramm „Moderne Anwendungen der Biotechnologie“; 12 miesięcy

2002 - Niemcy, Carolo-Wilhelmina Technische Universität zur Braunschweig; staż badawczy krótkoterminowy; 2 tygodnie

2000 - Niemcy, Universität Dortmund, Chemical Engineering International Summer School; 6 tygodni
 

Zajęcia dydaktyczne:Obecnie prowdzone zajęcia dydaktyczne:

- bioreactor engineering - wykład - IFE Biotechnology
- technologia chemiczna - wykład - inżynieria procesowa
- bioprodukty - wykład i laboratorium - inżynieria biochemiczna
- modelowanie matematyczne (bio)procesów - wykład i laboratorium - inżyniera biochemiczna
- biotechnologia środowiska - wykład - inżynieria środowiska
- Inżynieria bioreaktorowa - wykład - inżynieria procesowa
 
Obszar działalności naukowej:Inżynieria biochemiczna i bioprocesowa:

1. Inżynieria morfologii grzybów strzępkowych

2. Biosynteza metabolitów pierwotnych i wtórnych przez grzyby strzępkowe:
- inulinazy (Aspergillus niger)
- lowastatyna (Aspergillus terreus)
- kwas cytrynowy (Aspergillus niger)

3. Modelowanie procesów z udziałem mikroorganizmów
- modele kinetyczne
- modele metaboliczne

Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:2012-2016 - Członek Akademii Młodych  Uczonych Polskiej Akademii Nauk
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR): 
 1. Liwarska-Bizukojć E. ,Bizukojć M. (2018) Overview of European eco-industrial parks: evaluation of industrial symbiosis potential. Environmental Engineering and Management Journal, in press
 2. Kowalska A., Antecka A., Owczarz P., Bizukojć M. (2017) Inulinolytic activity of broths of Aspergillus niger ATCC 204447 cultivated in shake flasks and stirred tank bioreactor. Engineering in Life Sciences 17, 1006–1020.
 3. Bizukojć M. (2017) Techniki inżynierii morfologicznej dla zwiększania wydajności tworzenia metabolitów przez grzyby strzępkowe w hodowlach wgłębnych. Przemysł Chemiczny, 96/3, 644-649
 4. Boruta T., Bizukojć M. (2017) Production of lovastatin and itaconic acid by Aspergillus terreus:  a comparative perspective. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33: 34
 5. Antecka A., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2016) Modern morphological engineering techniques for improving productivity of filamentous fungi in submerged cultures. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 32: 193
 6. Gonciarz J., Kowalska A., Bizukojć M. (2016) Application of microparticle-enhanced cultivation to increase the access of oxygen to Aspergillus terreus ATCC 20542 mycelium and intensify lovastatin biosynthesis in batch and continuous fed-batch stirred tank bioreactors. Biochemical Engineering Journal, 109, 178-188
 7. Antecka A., Blatkiewicz M., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2016) Morphology engineering of basidiomycetes for improved laccase biosynthesis. Biotechnology Letters38, 667-672
 8. Boruta T., Bizukojć M. (2016) Induction of secondary metabolism of Aspergillus terreus ATCC 20542 in the batch bioreactor cultures. Applied Microbiology and Biotechnology, 100, 3009-3022
 9. Michalska K., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2015) Pretreatment of energy crops with sodium hydroxide and cellulolytic enzymes to increase biogas production. Biomass and Bioenergy, 80, 213-221
 10. Olak-Kucharczyk M., Bizukojć M, Ledakowicz S. (2015) Transformation of Phenylphenol Isomers by UVC Irradiation in Aqueous Solution. Journal of Advanced Oxidation Technologies, 18, 264-272
 11. Bizukojć M. Ledakowicz S. (2015) Bioprocess Engineering Aspects of the Cultivation of a Lovastatin Producer Aspergillus terreus. Advances in Biochemical Engineering/Biotechnology, 149, 133-170
 12. Bizukojć M., Gonciarz J. (2015) Influence of oxygen on lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus ATCC 20542 quantitatively studied on the level of individual pellets. Bioprocess and Biosystems Engineering, 38, 1251-1266
 13. Gmurek, M., Bizukojć, M., Mosinger, J., Ledakowicz, S. (2015) Application of photoactive electrospun nanofiber materials with immobilized meso-tetraphenylporphyrin for parabens photodegradation. Catalysis Today, 240, 160-167
 14. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. Andrzejczak O. (2014) Validation of a new image analysis procedure for quantifying filamentous bacteria in activated sludge. Water Science and Technology, 70 (6), 955-963   
 15. Boruta, T., Bizukojć, M. (2014) Culture-based and sequence-based insights into biosynthesis of secondary metabolites by Aspergillus terreus ATCC 20542, Journal of Biotechnology 175 (1), 53-62 
 16. Gonciarz J.,  Bizukojć M. (2014) Adding talc microparticles to Aspergillus terreus ATCC 20542 preculture decreases fungal pellet size and improves lovastatin production. Engineering in Life Sciences 14 (2), 190-200
 17. Pawlak, M., Bizukojć, M. (2013) Feeding profile is not the sole factor influencing lovastatin production by Aspergillus terreus ATCC20542 in a continuous fed-batch stirred tank bioreactor Biochemical Engineering Journal 81, 80-89
 18. Bizukojć, M., Pawlak, M., Boruta, T., Gonciarz, J. (2012) Effect of pH on biosynthesis of lovastatin and other secondary metabolites by Aspergillus terreus ATCC 20542 Journal of Biotechnology 162 (2), 253-261 
 19. Pawlak M., Bizukojć M. (2012) Kinetic modelling of lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus cultivated on lactose and glycerol as carbon sources Chemical and Process Engineering 33 (4) , 651-665
 20. Pawlak M., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2012) Impact of bioreactor scale on lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus ATCC 20542 in a batch culture. Chemical and Process Engineering, 33 (1): 71-84.
 21. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć, M. (2012) A new approach to determine the kinetic parameters for nitrifying microorganisms in the activated sludge systems Bioresource Technology 109: 21-25.
 22. Bizukojć M. Pecyna M. (2011) Lovastatin and (+)-geodin formation by Aspergillus terreus ATCC 20542 in a batch culture with the simultaneous use of lactose and glycerol as carbon sources. Engineering in Life Sciences 11: 272-282.
 23. Pecyna M. Bizukojć M. (2011) Lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus with the simultaneous use of lactose and glycerol in a discontinuous fed-batch culture. Journal of Biotechnology 151: 77-86.
 24. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2010) The morphological and physiological evolution of Aspergillus terreus mycelium in the submerged culture and its relation to the formation of secondary metabolites. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 26, 41-54
 25. Bizukojć M., Dietz D., Sun J., Zeng A.-P. (2010) Metabolic modelling of syntrophiclike growth of a 1,3-propanediol producer Clostridium butyricum and a methanogenic archeon Methanosarcina mazei under anaerobic conditions. Bioprocess and Biosystems Engineering, 33: 507-523.
 26. Antecka A., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2009) The kinetic model of laccase biosynthesis by Cerrena unicolor. Chemical and Process Engineering, 40: 403-416.
 27. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Marcinkowski A., Doniec A. (2009) The conceptual model of an eco-industrial park based upon ecological relationships. Journal of Cleaner Production, 17: 732-741.
 28. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2009) Physiological, morphological and kinetic aspects of lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus. Biotechnology Journal 4: 647-664.
 29. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2008) Biosynthesis of lovastatin and (+)-geodin by Aspergillus terreus in batch and fed-batch culture in the stirred tank bioreactor. Biochemical Engineering Journal, 42: 198-207.
 30. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2008) Estimation of the Impact of Anionic Surfactants on Activated Sludge Flocs Morphology in a Batch System. Archives of Environmental Protection, 34, 25-34.
 31. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2007) Simultaneous biosynthesis of (+)-geodin by a lovastatin-producing fungus Aspergillus terreus. Journal of Biotechnology, 132: 453-460.
 32. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2007) A macrokinetic modelling of the biosynthesis of lovastatin by Aspergillus terreus. Journal of Biotechnology, 130: 422-435.
 33. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2007) The influence of the selected nonionic surfactants on the activated sludge morphology and kinetics of the organic matter removal in the flow system. Enzyme and Microbial Technology, 41: 26-34.
 34. Bizukojć M., Pawłowska B. Ledakowicz S. (2007) Supplementation of the cultivation media with B-group vitamins enhances lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus. Journal of Biotechnology, 127: 258-268.
 35. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2006) Effect of selected anionic surfactants on activated sludge flocs. Enzyme and Microbial Technology, 39: 660-668.
 36. Lisowska K., Bizukojć M., Długoński J. (2006) An unstructured model for studies on phenanthrene bioconversion by filamentous fungus Cunninghamella elegans. Enzyme and Microbial Technology, 39: 1464-1470.
 37. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2006) A kinetic model to predict biomass content for Aspergillus niger germinating spores in the submerged culture. Process Biochemistry, 41: 1063-1071.
 38. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2006) Biodegradation of Sodium Dodecyl Sulphate (SDS) by Activated Sludge in the Flow System. Archives of Environmental Protection, 32, 33-42.
 39. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2005) Digital image analysis to estimate the influence of sodium dodecyl sulphate on activated sludge flocs. Process Biochemistry, 40: 2067-2072.
 40. Słaba M., Bizukojć M., Pałecz B., Długoński J. (2005) Kinetic study of the toxicity of zinc and lead ions to the heavy metal accumulating fungus Paecilomyces marquandii. Bioprocess and Biosystems Engineering, 28: 185-197.
 41. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2004) The kinetics of simultaneous glucose and fructose uptake and product formation by Aspergillus niger in citric acid fermentation. Process Biochemistry, 39: 2261-2268.
 42. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2003) Morphologically structured model for growth and citric acid accumulation by Aspergillus niger. Enzyme and Microbial Technology, 32: 268-281.
 43. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2002) Kinetics of the aerobic iological degradation of shredded municipal solid waste in liquid phase. Water Research, 36: 2124-2132.
 44. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2001) Kinetic model for the process of aerobic biodegradation of organic fraction of municipal solid waste. Bioprocess and Biosystems Engineering, 24: 195-202.
 45. Krzystek L., Ledakowicz S., Bizukojć M. (2002) Model kinetyczny procesu biosyntezy kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger. Inżynieria Chemiczna i Procesowa 23: 99-116.
 46. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Ledakowicz S., (2001) Model kinetyczny procesu aerobowej biodegradacji organicznej frakcji odpadów komunalnych. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22: 383-394.
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. Bizukojć M.(2017) Wprowadzenie do inżynierii morfologicznej mikroorganizmów strzępkowych. Wyd. PŁ
 2. Bizukojć M., Doniec A. (red.), Duński H., Liwarska-Bizukojć E., Luciński W., Marcinkowski A., Owczarek M., Reichel J., Sikorski A., Stępień A. (2011) Symbioza i parki ekoprzemysłowe. Wyd. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa
 3. Liwarska-Bizukojć E. Bizukojć M. (2009) Trzy oblicza parku ekoprzemysłowego w Hartbergu. W: Doniec A. (red.) Powiązania symbiotyczne między przedsiębiorstwami. Monografie Politechniki Łódzkiej. Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łodź.L
 4. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2001), Impact of temperature on aerobic biodegradation of municipal solid waste (OFMSW) in bioreactors. Current Studies of Biotechnology, vol. II - Environment, 241-249, Zagrzeb, Chorwacja.

Konferencje:
 1. Gonciarz J., Bizukojc M. (2013) Changing of oxygenation and size of Aspergillus terreus ATCC20542 pellets with the use of morphological engineering techniques. 5th Congress of European Microbiologists, Lipsk, Niemcy
 2. Bizukojć M. (2013) Quantitative description of oxygen transfer into Aspergillus terreus pellets. 5th Congress of European Microbiologists, Lipsk, Niemcy
  Pawlak M., Bizukojć M. (2012) Kinetic model of lovastatin production on two carbon substrates by Aspergillus terreus ATCC20542. Proceedings of 9th European Symposium on Biochemical Engineering Science, Stambuł, Turcja,
 3. Pecyna M., Bizukojć M. (2011) Influence of carbon sources on morphology of microfungus Aspergillus terreus ATCC 20542. Proceedings of IV Congress of Polish Biotechnology, Kraków, Polska
 4. Boruta T., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2011)  Metabolic pathways of Aspergillus terreus: a genome-wide perspective. Proceedings of IV Congress of Polish Biotechnology, Kraków, Polska
 5. Pecyna M., Bizukojć M. (2011) Organic and inorganic carbon balance in lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus on lactose and glycerol as carbon sources. 1st European Congress on Applied Biotechnology, Berlin, Niemcy
 6. Pecyna M., Bizukojć M. (2011) Biosynthesis of lovastatin and (+)-geodin by Aspergillus terreus on mixtures of lactose and glycerol in a batch stirred tank bioreactor. Proceedings of 1st European Congress on Applied Biotechnology, Berlin, Niemcy, referat wygłoszony na konferencji
 7. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2011) New methodology to determine the kinetic parameters for nitrifying microorganisms in the activated sludge systems, Proceedings of IWA specialist Conference Water & Industry, Valladolid, Hiszpania
 8. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2011) Denitrification in the activated sludge systems: Study of the kinetics. Proceedings of International Conference Environmental (Bio)Technologies, Gdańsk, Polska
 9. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2008) Physiological, morphological and kinetic aspects of lovastatin biosynthesis by Aspergillus terreus. Proceedings of 7th European Symposium on Biochemical Engineering Science, Faro, Portugalia.
 10. Bizukojć M. Sencio B., Pawłowska B., Ledakowicz S. (2007) Mutagenizacja Aspergillus terreus ATCC20542 w celu maksymalizacji biosyntezy lowastatyny. Materiały konferencyjne III Krajowego Kongresu Biotechnologii, Poznań, Polska.
 11. Antecka A., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2007) Kinetyka wzrostu grzybni Cerrena unicolor i biosyntezy lakazy. Materiały konferencyjne III Krajowego Kongresu Biotechnologii, Poznań, Polska
 12. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2006) A kinetic attempt to model the biosynthesis of lovastatin by Aspergillus terreus. Proceedings of 6th European Symposium on Biochemical Engineering Science, Salzburg, Austria.
 13. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2006) Changes of activated sludge morphology induced by anionics in the batch system. Proceedings of International Conference on Environmental Biotechnology ISEB ESEB JSEB 2006, Lipsk, Niemcy.
 14. Bizukojć M. Ledakowicz S., Sencio B. (2004) Morphological investigations of Aspergillus terreus germinating spores. Proceedings of 5th European Symposium on Biochemical Engineering Science, Stuttgart, Niemcy.
 15. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2004) A structured model of Aspergillus niger spores germination. Proceedings of 5th European Symposium on Biochemical Engineering Science, Stuttgart, Niemcy.
 16. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2004) Modelling in-sewer biodegradation of wastewater. Proceedings of 5th European Symposium on Biochemical Engineering Science, Stuttgart, Niemcy.
 17. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M (2004) Biodegradation of sodium dodecyl sulphate (SDS) by activated sludge in the flow system: the effect of surfactant on flocs morphology. Proceedings of International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater, Kraków, Polska.
 18. Miszkiewicz H., Bizukojć M., Rozwandowicz A., Bielecki S. (2003) Physiological properties and enzymatic activities of Rhizopus oligosporus in solid state fermentations. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences, 68/2 (a), 313-316 – Proceedings of 17th Forum for Applied Biotechnology, Gandawa, Belgia.
 19. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2003) Wpływ stanu fizjologicznego grzybni Aspergillus niger na współczynniki wydajności biomasy i kwasu cytrynowego. Materiały konferencyjne II Krajowego Kongresu Biotechnologii, Łódź, Polska.
 20. Różalska S., Bizukojć M., Długoński J. (2003) Wykorzystanie cyfrowej analizy obrazu do oceny toksycznego wpływu hormonów steroidowych na drożdże rozszczepkowe Schizosaccharomyces pombe Materiały konferencyjne II Krajowego Kongresu Biotechnologii, Łódź, Polska.
 21. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2002) A morphologically structured approach to the modelling of growth and citric acid accumulation by Aspergillus niger. Proceedings of 4th European Symposium on Biochemical Engineering Science, Delft, Holandia.
 22. Krzystek L., Ledakowicz S., Bizukojć M. (2001) Kinetic modeling of citric acid production by Aspergillus niger. Proceedings of 28th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, Tatranske Matliare, Słowacja.
 23. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2001) Statistical analysis of morphological parameters of Aspergillus niger under citric acid accumulation conditions. Proceedings of 10th European Congress on Biotechnology, Madryt, Hiszpania.
 24. Krzystek L., Ledakowicz S., Bizukojć M. (2001) Stoichiometry and kinetics of citric acid production by Aspergillus niger. Proceedings of 10th European Congress on Biotechnology, Madryt, Hiszpania.
 25. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2001) Kinetic modelling for the process of biodegradation of the solid waste suspension under the conditions of various organic load. Proceedings of 10th European Congress of Biotechnology, Madryt, Hiszpania.
 26. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2000) Application of Digital Image Analysis to Determination of Morphology and Respiratory Activity of A. niger. Under Citric Acid Accumulation Conditions Proceeding of 3rd European Symposium on Biochemical Engineering Science, Kopenhaga, Dania.
 27. Krzystek L., Bizukojć M., Ledakowicz S. (1997) A structured model for citric acid production by A. niger. Proceedings of 8th European Congress on Biotechnology, Budapeszt, Węgry.
   
Inne publikacje:
 1. Boruta T. , Bizukojć M (2015) Biosynteza statyn przez Aspergillus terreus i Penicillium solitum. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 54(3), 69-70
 2. Antecka A., Blatkiewicz M., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2015) Biosynteza lakazy w obecności mineralnych cząstek tlenku glinu w podłożu. Inżynieria i  Aparatura. Chemiczna, 54( 3) 65-66
 3. Gonciarz J., Pawlak M., Bizukojć M. (2012) Wymuszanie zmian formy morfologicznej grzybni Aspergillus terreus  poprzez dodatek nieorganicznych mikrocząstek. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 51(4) 123-124
 4. Pawlak M., Bizukojć M. (2012) Intensyfikacja biosyntezy lowastatyny przy użyciu laktozy i glicerolu jako źródeł węgla w procesach okresowych oraz discontinuous fed-batch i continuous fed-batch. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 51(4) 164-166
 5. Boruta T., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2012) Bioinformatyczna analiza przewidywanego klastra genów biosyntezy (+) geodyny u Aspergillus terreus. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 51(4) 92-94
 6. Boruta T., Bizukojć M,  Ledakowicz S. (2012) Modelowanie metabolizmu w erze inżynierii biologicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 51(4) 89-91
 7. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2012) Denitrification in the activated sludge systems: study of the kinetics. Architecture Civil Engineering Environment - ACEE, 5(2) 101-108.
 8. Pecyna M. Bizukojć M. (2011) Biosynthesis of lovastatin the natural cholesterol lowering agent by Aspergillus terreus ATCC 20542 on lactose and glycerol as carbon sources. W: Podbielska H., Trziszka T. (red.) Nutraceutics, biomedical remedies and physiotherapeutic methods for prevention of civilization-related diseases. Acta Biomedical Engineering. vol. 4. pp. 125-136.
 9. Bizukojć M. (2009) Automatyczna anotacja genomu jako narzędzie biologii systemów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 48(40): 25-27.
 10. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2009) Biosynteza metabolitów wtórnych przez Aspergillus terreus. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 48(40): 23-25.
 11. Antecka A., Bizukojć M., Ledakowicz S. (2008) Biosynteza lakazy przez Cerrena unicolor: Aspekty kinetyczne wzrostu biomasy i produkcji enzymu. Biotechnologia, 2, 90-101.
 12. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2005) Biosynteza lowastatyny przez Aspergillus terreus. Biotechnologia-monografie, 2(2) 55-67.
 13. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2005) Wpływ czynników środowiska na wzrost grzybni oraz biosyntezę lowastatyny przez Aspergillus terreus. Biotechnologia-monografie, 2(2) 25-36.
 14. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2005) Wpływ składu podłoża na biosyntezę lowastatyny przez Aspergillus terreus. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 44(36):9-10.
 15. Liwarska-Bizukojć E., Bizukojć M. (2005) Ocena parametrów morfologicznych osadu czynnego z oczyszczalni ścieków w Zgierzu. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 44(36): 49-51.
 16. Miszkiewicz H., Bizukojć M., Rozwandowicz A., Bielecki S. (2005) Studies to the production of Phaseolus vulgaris tempe in discontinuously rotating bioreactor. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities vol.8/2 http://www.ejpau.media.pl/volume8/issue2/art-01.html
 17. Miszkiewicz H., Bizukojć M., Rozwandowicz A., Bielecki S. (2004) Physiological properties and enzymatic activities of Rhizopus oligosporus in solid state fermentation. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities/Biotechnology vol. 7/1, http://www.ejpau.media.pl/volume7/issue1/biotechnology/art-03.html.
 18. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2004) Od obrazu mikroskopowego mikroorganizmu do matematycznego modelu jego wzrostu. Biotechnologia, 1(64): 54-67.
 19. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2003) Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu do badań morfologii i fizjologii grzybów nitkowych. Biotechnologia, 3: 207-232.
 20. Bizukojć M., Ledakowicz S. (2002) Modelowanie wzrostu grzybów nitkowych na przykładzie Aspergillus niger. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 41(33): 10-12.
 21. Bizukojć M, Ledakowicz S. (2002) Zastosowanie cyfrowej analizy obrazu do badań morfologii i fizjologii Aspergillus niger. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 41(33): 13-14.
 22. Bizukojć M., Krzystek L., Ledakowicz S., Stelmach E. (1999) Zmiany elementarnego składu biomasy oraz stężenia wewnątrzkomórkowych jonów amonowych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 26: 35-40.
   
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
90-924 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl