PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
profesor Liliana Krzystek
Stanowisko:profesor zwyczajny
Katedra Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. +48 426313737
fax. +48 42 631 3738
e-mail: liliana.krzystek@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:

1971: magister inżynier chemik środków spożywczych w zakresie mikrobiologii technicznej, tytuł pracy: „Aktywność enzymatyczna z Aspergillus terreus w pirogronianie”, Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka

1977: doktor nauk technicznych, tytuł rozprawy: "Modelowanie ciągłej fermentacji etanolowej w układzie wielostopniowym" , Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka

2003: doktor habilitowany nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej, tytuł rozprawy: „Stechiometria i kinetyka procesów metabolicznych drobnoustrojów”, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka 

2012: profesor  

Przebieg pracy zawodowej, staże:

1971 - 1972: stażysta, Asystenckie Studia Przygotowawcze, Wydział Chemii Spożywczej, Poltechnika Łódzka

1972: asystent, Instytut Technologii Fermentacji i Mikrobiologii, Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka

1972-1975: doktorant, Wydział Chemii Spożywczej, Politechnika Łódzka

1975-1980: starszy asystent, Instytut Inżynierii Chemicznej, Politechnika Łódzka

1980-2005: adiunkt, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka

1985-1988: urlop
1990-1993: urlop

2005-2016: profesor nadzwyczajny, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Poltechnika Łódzka

Od 2016: profesor zwyczajny, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Poltechnika Łódzka

Funkcje administracyjne:Członek Uczelnianej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich
Członek Rektorskiej Komisji d/s Dobrych Praktyk Akademickich
Przewodnicząca Komisji Egzaminacyjnej (egzamin dyplomowy) dla kierunku inżynieria środowiska (do 2017):
- Studia I stopnia
- Studia II stopnia -  specjalność: paliwa i energia
Działalność naukowa:

2019-2023: kierownik zespołu PŁ: Developing and Implementing Sustainability-Based Solutions for Bio-Based Plastic production and Use to Preserve Land and Sea Environmental Quality in Europe" - "BIO-PLASTICS EUROPE", projekt UE: Horyzont 2020, Contract No: 860407.
2013-2015: kierownik zespołu PŁ: "Biogas production from organic waste in the European Food And beverage Industry" - "FABbiogas", projekt UE: Intelligent Energy - Europe (IEE) Programme, Contract No: IEE/12/768/S12.645921.
2011-2013: kierownik grantu: "Symulacja aerobowego składowiska odpadów komunalnych w lizymetrach", grant promotorski.
2010-2015: kierownik zespołu PŁ: 'Opracowanie indeksu gatunkowego i optymalizacja technologii produkcji wybranych roślin energetycznych, IGRE", projekt badawczy UE, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, OPI-DG/321-BT-603-32/09, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 1, Działanie 1.3. PO IG, Poddziałanie 1.3.1. nr UDA-POIG.01.03.01-00-132/08-00, Narodowa Strategia Spójności, Konsorcjum Naukowe Agro-Centrum Innowacyjnych Technologii.
2007-2010: główny wykonawca projektu: "Nowoczesne technologie energetycznego wykorzystania biomasy i odpadów biodegradowalnych (BiOB) – Konwersja BiOB do energetycznych paliw gazowych", grant zamawiany MNiSW,  Nr PBZ-MNiSW – 1/3/2006.
2007-2010; kierownik zadania: "Inżynieria procesów ograniczania emisji oraz utylizacji gazów szkodliwych i cieplarnianych", grant zamawiany MEiN,  Nr PBZ-MEiN-3/2/2006.
2006-2009: kierownik grantu: "Technologia bioutylizacji stałych odpadów ze składowisk odpadów komunalnych", grant rozwojowy MEiN,  Nr PBR-R14 017 01.
2006-2008: kierownik grantu: "Kinetyka aerobowej biostabilizacji składowisk odpadów komunalnych", grant promotorski, Nr 1 T09C 016 30.
2004-2007:wykonawca grantu: "Sformułowanie ilościowe i klasyfikacja modeli bioreaktorów z uwzględnieniem najnowszych osiągnięć biologii molekularnej", projekt badawczy KBN, NR 3 T09 C 029 27.
2003-2006:kierownik projektu: " Kinetyka bioutleniania metanu z gazu wysypiskowego", projekt badawczy KBN, 4 T09C 014 25.
2000-2003: wykonawca projektu: "Bioprocesy zintegrowane z separacją produktów wraz z ich oczyszczaniem metodami niekonwencjonalnymi",  projekt badawczy zamawiany KBN,  PKZ/KBN/14/T09/99/01C.
1999-2002: wykonawca projektu: "Zastosowanie ozonu i procesów pogłębionego utleniania do wspomagania biodegradacji ścieków z wysypisk",  projekt badawczy KBN, Nr 3 T09C 028 17.
1998-2000: wykonawca projektu: "Oddziaływanie ciśnienia na morfologię grzybni A. niger i biosyntezę kwasu cytrynowego", projekt badawczy KBN, Nr 6 P04B 015 14.
1996-1999: kierownik projektu: "Biodegradacja stałych odpadów organicznych z gospodarstw domowych w bioreaktorach", projekt badawczy KBN, Nr 3 T09C 032 10.
1995-1998:główny wykonawca projektu: "Biodegradacja ścieków włókienniczych po wstępnej obróbce ozonowo-chemicznej", projekt badawczy KBN, Nr 3 T09C 018 09.
1991-1994: wykonawca projektu: "Modelowanie i doskonalenie bioreaktorów cyrkulacyjnych do prowadzenia procesów z udziałem drobnoustrojów", projekt badawczy KBN,  Nr 3 03039101.

Zajęcia dydaktyczne:Inżynieria bioprocesowa
Inżynieria chemiczna
Inżynieria reakcji biochemicznych
Biologiczne metody unieszkodliwiania odpadów

Bioprocess Engineering
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:
 •   Członek Komitetu Biotechnologii Polskiej Akademii Nauk
 •   Przedstawiciel PŁ w grupie  roboczej "Bioenergy" KRPUT oraz CCISP
 •   Członek Scientific Advisory Board  czasopisma Waste And Biomass Valorization, lista JCR - Springer
 •   Członek Komitetu Naukowego Miedzynarodowej Konferencji Naukowej WasteEng (Waste and Biomass Valorization) od roku 2008 (Konferencja odbywa sie cyklicznie co 2 lata)
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. R. Ślęzak, L. Krzystek, P. Dziugan, S. Ledakowicz: Co-pyrolysis of Beet Pulp and Defecation Lime in TG-MS System. Energies. 2020, vol. 13, 2304,  doi:10.3390/en13092304
 2. R. Ślęzak, J. Grzelak,  L. Krzystek, S. Ledakowicz: Influence of initial pH on the production of volatile fatty acids and hydrogen during dark fermentation of kitchen waste. Environmental Technology. 2020, Published Online, https://doi.org/10.1080/09593330.2020.1753818
 3. R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: CO2 gasification of char from spent mushroom substrate in TG-MS system. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry . 2020, vol. 140, 2337–2345.  https://doi.org/10.1007/s10973-019-09024-8 .
 4. R. Ślęzak, J. Grzelak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Production of volatile fatty acids and H2 for different ratio of inoculum to kitchen waste. Environmental Technology. 2019, Published Online,  https://doi.org/10.1080/09593330.2019.1619847 .
 5. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Biological drying of municipal solid waste from landfill. Drying Technology, 2020, vol.  38,  Issue 1-2, 189-199 https://doi.org/10.1080/07373937.2019.1611599 .
 6. L. Krzystek, K. Wajszczuk, A. Pazera, M. Matyka, R. Slezak, S. Ledakowicz: The influence of plant  cultivation conditions on biogas production: Energy efficiency. Waste and Biomass Valorization, 2020, vol. 11, 513-523, https://doi.org/10.1007/s12649-019-00668-z .
 7. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Steam gasification of pyrolysis char from spent mushroom substrate. Biomass and Bioenergy, 2019, vol. 122, March 2019, 336-342. DOI: 10.1016/j.biombioe.2019.02.007.
 8. J. Grzelak, R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Effect of pH on the production of volatile fatty acids in dark fermentation process of organic waste. Ecol Chem Eng S., 2018, 25(2):295-306 . DOI: 10.1515/eces-2018-0020
 9. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Thermogravimetric analysis coupled with mass spectrometry of spent mushroom substrate and its fractions. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 2018, 133, 1-8, https://doi.org/10.1016/j.jaap.2018.05.010  .
 10. R. Ślęzak, J. Grzelak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: The effect of initial organic load of the kitchen waste on the production of VFA and H2 in dark fermentation. Waste Management, 2017, vol. 68, October 2017, 610-617, DOI: 10.1016/j.wasman.2017.06.024.
 11. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Degradation of municipal solid waste in simulated landfill bioreactors under aerobic conditions. Waste Management, 2015, 43, 293-299, DOI: 10.1016/j.wasman.2015.06.017.
 12. A. Pazera, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz, G. Bochmann, W. Gabauer, S. Helm, S. Reitmeier, L. Marley, F. Gorga, L. Farrant, V. Suchan, and J. Kara:  Biogas in Europe: Food and Beverage (FAB) Waste Potential for Biogas Production. Energy and Fuels, 2015, Volume 29, Issue 7, 16,  July, 4011-4021, DOI: 10.1021/ef502812s.     
 13. A. Dominczyk, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Biodrying of Organic Municipal Wastes and Residues from Pulp and Paper Industry. Drying Technology, 2014, 32: 1297–1303, DOI: 10.1080/07373937.2014.901349.
 14. M. Michalska, K. Miazek, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Influence of pretreatment with Fenton’s reagent on biogas production and methane yield from lignocellulosic biomass. Bioresource Technology, 2012, vol. 119, September, 72-78, DOI: 10088 10.1016/j.biortech.2012.05.105 S0960-8524(12)00862-0.
 15. A. Kacprzak, M. Matyka, L. Krzystek,S. Ledakowicz: Evaluation of biogas collection from Red Canary grass, depending on nitrogen fertilisation levels. Chemical and process engineering – Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2012, vol. 33, no. 4, p. 697-701, ISSN: 0208-6425. 
 16. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz:  Mathematical model of aerobic stabilization of old landfills. Chemical Papers, 66 (6) June 2012, 543-549. DOI:10:2478/s11696-012-0133-7.
 17. A. Kacprzak, L. Krzystek, K. Paździor, S. Ledakowicz: Investigation of kinetics of anaerobic digestion of Canary grass. Chemical Papers, 66 (6), June 2012, 550-555, DOI: 10.2478/s11696-012-0136-4.
 18. A. Zawadzka, L. Krzystek, P. Stolarek, S. Ledakowicz: Biodrying of organic fraction of municipal solid waste. Drying Technology, 2010, 28, 10, 1220-1226, DOI: 10.1080/07373937.2010.483034.
 19. R. Slęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Simulation of aerobic landfill in laboratory scale lysimeters – effect of aeration rate. Chemical Papers, 2010, 64 (2), 223-229, DOI: 10.2478/s11696-009-0113-8.
 20. L. Krzystek, A.  Zawadzka, S. Ledakowicz: Authotermal biodrying of municipal solid waste of high moisture content. Chemical Papers, 2010, 64 (2) 265-268, DOI: 10.2478/s11696-009-0118-3.
 21. A. Kacprzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Co-digestion of agricultural and industrial wastes. Chemical Papers, 2010, 64 (2), 127-131, DOI: 10.2478/s11696-009-0108-5
 22. A. Kacprzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Optimization of biogas yield from anaerobic digestion of silages and industrial wastes. New Biotechnology, 2009, vol. 25/S, September, 265-266.
 23. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Short- term aerobic in situ stabilization of municipal landfills: laboratory tests. Environment Protection Engineering, 2009, 35, 3, 81-92.
 24. A. Zawadzka, L. Krzystek, S. Ledakowicz:  Autothermal drying of organic fraction of municipal solid waste. Environment Protection Engineering, 2009, 35, 3, 123-133.
 25. A. Kacprzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Anaerobic co-digestion of agricultural products and industrial wastes.  Environment Protection Engineering, 2009, 35, 3, 215-224.
 26. L. Krzystek, R. Ślęzak, A. Zieleniewska – Jastrzębska, S. Ledakowicz: Kinetic approach and balancing of aerobic stabilization of solid wastes in lysimeters. Polish Journal of Chemical Technology, 2008, 10,1, 11-14.
 27. L. Krzystek, R. Slęzak, A. Zieleniewska-Jastrzębska, S. Ledakowicz: Stoichiometry of the aerobic stabilisation of municipal solid waste in lysimeters. Journal of Biotechnology, 2007, vol. 131 (2S), 154.
 28. L. Krzystek, A. Zieleniewska-Jastrzębska, S. Ledakowicz: The effect of advanced oxidation processes and recirculation on biodegradation of leachates from aerobic landfills. Journal of Biotechnology, 2005, 118 (S1), 172.
 29. L. Krzystek, J. Sójka-Ledakowicz: Degradation of textile Fibres from Cellulose in Bioreactors. International Biodeterioration and Biodegradation, 2004, 53 (3), 187.
 30. L. Krzystek: Zastosowanie modelowania matematycznego w opisie metabolizmu drobnoustrojów. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2004, 25 (3/4), 1965-1972.
 31. K. Kaczorek, A. Zieleniewska, L. Krzystek, S. Ledakowicz:Wpływ pogłębionego utleniania i recyrkulacji na biodegradację odcieków ze składowisk odpadów. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2004, 25 (3/2), 1041-1046.
 32. L. Krzystek, T. Jamroz, B. Sencio, P. Głuszcz, S. Ledakowicz: The impact of different aeration conditions on whey bioutilization. Chemical Papers, 2002, vol. 56 (1),  57-61.
 33. L. Krzystek, S. Ledakowicz, M. Bizukojć: Model kinetyczny procesu biosyntezy kwasu cytrynowego przez Aspergillus niger. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2002, 23, 99-116. 
 34. L. Krzystek, S. Ledakowicz, H.-J. Kahle, K. Kaczorek: Degradation of household biowaste in reactors. Journal of Biotechnology, 2001,  vol. 92 (2), 103-112.
 35. L. Krzystek, T. Jamroz, P. Głuszcz , B. Sencio, S. Ledakowicz, E. Stelmach:  Analiza bilansowa biosyntezy kwasu cytrynowego przez A. niger w różnych warunkach procesowych. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2001, 22 (3C), 813-818.
 36. L. Krzystek, S. Ledakowicz, K. Kaczorek, H.-J. Kahle: Wpływ temperatury i ładunku zanieczyszczeń na przebieg procesu degradacji organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych w reaktorach. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2001, 22 (3C), 819-824.
 37. L. Krzystek: Współczynniki stechiometryczne a doświadczalne współczynniki wydajności procesów.  Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2001, 22 (2), 269-290.
 38. L. Krzystek, S. Ledakowicz: Stoichiometric analysis of Kluyveromyces fragilis growth.  Journal of Chemical Technology and Biotechnology, vol. 75 No. 12, 2000, 1110-1118.
 39. L. Krzystek, S. Ledakowicz: Yield and Maintenance Coefficients in S. cerevisiae cultures, J. Chem. Tech. Biotechnol., 1998,  71, 197-208.
 40. L. Krzystek, P. Gluszcz, S. Ledakowicz: Determination of Yield and Maintenance Coefficients in Citric Acid Production by A. niger, Chem. Eng. J., 1996, 62, 215-222.
 41. M. Starzak, L. Krzystek, L. Nowicki, H. Michalski: Macroapproach kinetics of ethanol fermentation by S.cerevisiae: experimental studies and mathematical modelling, Chem. Eng. J., 1994, 54, 211-240.
Monografie/rozdziały w monografiach:
 1. L. Krzystek: Stechiometria  i kinetyka bioprocesów. Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, 1-177,  2010,  ISBN 978-83-7283-336-5.
 2. L. Krzystek: Stechiometria i kinetyka procesów metabolicznych wybranych drobnoustrojów, Zeszyty Naukowe PŁ nr 896,  z.303, 1-115, Łódź, 2002, ISSN 0137-4834.
 3. R .Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: The influence of aeration rate on production of leachate and biogas in aerobic landfills. Environmental Engineering III, ed. by: L. Pawłowski, M.R. Dudzińska, A. Pawłowski, CRC Press/Balkema, Taylor and Francis Group, London, UK, 2010, 331-338, ISBN 978-0-415-54882-3.
 4. A. Zieleniewska-Jastrzębska, L. Krzystek, S. Ledakowicz:  Aerobic stabilization of old landfills: experimental simulation in lysimeters.Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge,ed. by: M. Pawłowska, L. Pawłowski, Taylor and Francis, London, Leiden, New York, Philadelphia, Singapore, 2008, 55-62,  ISBN 13: 978-415-43337-2.
 5. L. Krzystek, A. Zieleniewska, S. Ledakowicz, H.-J. Kahle: Towards aerobic stabilisation of old landfills: simulation in lysimeters.Environmental Biotechnology, ed. by: W. Verstraete,  A.A. Balkema Publishers, Taylor and Francis Group plc, London, UK , 2004, 491-494, ISBN 90 5809 653 X.
 6. S. Ledakowicz, A .Kacprzak, L. Krzystek: Konwersja BiOB na paliwa gazowe. Fermentacja metanowa. Nowoczesne technologie pozyskiwania  i energetycznego wykorzystywania biomasy.Instytut Energetyki, Warszawa, 2010, 244-259, ISBN 978-83-925924-6-4.
 7. M. Stolarek, L. Krzystek, S. Ledakowicz : Mikrobiologiczne utlenianie metanu w warstwach nadkładowych składowisk odpadów komunalnych.Ochrona Powietrza w teorii i praktyce, red. J. Konieczyński, Zabrze, Tom 1, 2006, 233-241, ISBN 83-921514-7-X.
 8. A. Zieleniewska-Jastrzębska, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ napowietrzania na redukcję potencjału metanogennego składowisk odpadów komunalnych. Ochrona powietrza w teorii i praktyce, red. J. Konieczyński, R. Zarzycki, Zabrze, 2004, 383-391,  ISBN 83-921514-0-2.
 9. S. Ledakowicz, P. Głuszcz, L. Krzystek: Bioprocesy zintegrowane z separacją produktów wraz z ich oczyszczaniem metodami niekonwencjonalnymi. Reaktory wielofazowe i wielofunkcyjne dla podstawowych procesów chemicznych, biotechnologicznych i ochrony środowiska, Agencja Wydawnicza ARGI, Wrocław, 2003, rozdział 4, 213-243, ISBN 83-913887-9-4. 
 10. L. Krzystek, S. Ledakowicz: Mass and Energy Balance. Citric Acid Biotechnology, chapter 8. Taylor and Francis Ltd., London, Philadelphia. (B. Kristiansen, M. Mattey, J. Linden eds.) 1999, 121-133, ISBN 0-7484-05514-3.
 11. L. Krzystek, S. Ledakowicz, H.-J. Kahle: Zur Entwcklung einer neuen Verfabrenskombination für die Entsorgung von Hausmüll. Kostenminimierte Abfallentsorgung durch Verfahrenskombination KALT/WARM (MBA–Verwertung–Verbrennung–Vergasung– Deponierung), VDI Bildungswerk, SIDAF Schriftenreiche 4, 1999, 104-119, ISBN 3-934409-03-2.
 12. L. Krzystek, S. Ledakowicz, H.-J. Kahle: Aerobic biological degradation of organic compounds of household solid wastes.Towards Hybrid Membrane and Biotechnology Solutions for Polish Environmental Problems, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, (J. A. Howell and A. Noworyta eds), 1995, 257-261, ISBN 83-7085-112-6.   
Inne publikacje:
 1. L. Krzystek, K. Wajszczuk, A. Pazera, A. Sitarski, S. Ledakowicz:  Analiza energetyczna produkcji biogazu w wybranych odmian sorgo.  Acta Sci. Pol. Biotechnologia, 17 (1) 2018, 69-76, doi: 10.30825/5.biot.51.2018.17.1.
 2. R. Szeląg, R. Ślęzak, L. Krzystek: Produkcja metanu z odpadowej frakcji stałej po fermentacji kwaśnej. Acta Sci. Pol. Biotechnologia, 17 (3) 2018, 13-20, doi: 10.30825/5.biot.61.2018.17.3 .
 3. A. Domiczyk-Kuderko, L. Krzystek, S. Ledakowicz, M. Olczak:  Biologiczne suszenie podłoża po uprawie pieczarki. Inżynieria i Aparatura Chemiczna,  2016, 55, 6, 223-225.
 4. J. Grzelak, R. Ślęzak, L. Krzystek: Kinetics of volatile fatty acids and hydrogen production during anaerobic digestion of organic waste material. Challenges of Modern Technology, 2015,  Volume 6, Issue 3, 48-52.
 5. A. Domińczyk-Kuderko, L. Krzystek, S. Ledakowicz, M. Pogoda: Biologiczne suszenie mieszaniny masy pofermentacyjnej z biogazowni i organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna,  2015, 4,150-151.
 6. R. Ślęzak, L. Krzystek,S. Ledakowicz, J. Grzelak: Produkcja polihydroksymaślanu przez Cupriavidus necator. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2015,  3, 121-122. 
 7. J. Grzelak, R. Ślęzak, L. Krzystek: Otrzymywanie lotnych kwasów tłuszczowych oraz wodoru z frakcji organicznej stałych odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2015, 4, 157-158.
 8. A. Pazera, R. Slezak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Potencjał produkcji metanu z odpadów z przemysłu żywności i napojów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 4, 2015, 194-195.
 9. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ czasu napowietrzania na stabilizację aerobowego składowiska odpadów – eksperymentalna symulacja w lizymetrach, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2013, 52 nr 6, 577-578.
 10. A. Kacprzak, L. Krzystek, S.Ledakowicz, M. Matyka, A. Basińska: Porównanie wydajności produkcji biogazu z roślin energetycznych – mozgi (Phalaris arundinacea L.) i kukurydzy (Zea mays), Inżynieria i Aparatura Chemiczna,  2013, 52, nr 4, 330 -331.
 11. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ napowietrzania na procesy zachodzące w odpadach.  Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 4, 51, 2012, 182-183.
 12. A. Kacprzak.,  M. Matyka, L. Krzystek L, S. Ledakowicz.: Wpływ stopnia nawożenia i czynników atmosferycznych na wydajność produkcji biogazu z wybranych roślin energetycznych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2012,  nr 4, 51, 141-142.
 13. A. Domińczyk, L. Krzystek, S.Ledakowicz: Biologiczne suszenie mieszaniny stałych odpadów przemysłu papierniczego oraz organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2012,  nr 4, 51, 115-116.
 14. J. Grzelak, L. Krzystek: Zmiany składu morfologicznego stałych odpadów komunalnych w mieście Łodzi w latach 1995-2011, ze szczególnym uwzględnieniem frakcji organicznej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2012,  nr 4, 51, 128-130.
 15. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Kinetyka aerobowego rozkładu materii organicznej w odpadach komunalnych . Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, 113-114.
 16. A. Zawadzka, P. Stolarek, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Biologiczne suszenie osadów ściekowych i odpadów stałych w reaktorze okresowym . Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 3, 121-122.
 17. K. Miazek, K. Michalska, L. Krzystek, S. Ledakowicz:  Hydroliza materiału roślinnego z gatunku Miscanthus giganteus pod wpływem termochemicznej obróbki . Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010,  4, 50-51.
 18. A. Kacprzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Badania biochemicznego potencjału metanogennego wybranych roślin energetycznych . Inżynieria i Aparatura Chemiczna,  2010, 2010, 4, 32-33.
 19. M. Stolarek, K. Paździor, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Kinetyka utleniania metanu w biofiltrach. Inżynieria i Aparatura Chemiczna,  2010, 1, 109-110.
 20. E. Stelmach, J. Stelmach, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ zawartości węgla i azotu na szybkość produkcji biogazu z organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2010, 1, 107-108.
 21. R. Ślęzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Zmiany zawartości węgla organicznego w składowisku tlenowym – symulacja w lizymetrach.  Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 3, 115-116.
 22. E. Stelmach, L. Krzystek, J. Stelmach, S. Ledakowicz: Anaerobowa degradacja organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 3, 107-108.
 23. K. Miazek, K. Michalska, L. Krzystek, S. Ledakowicz:Badanie wpływu termochemicznej obróbki wstępnej na stężenie uwolnionych cukrów redukujących z roślin rodzaju Miscanthus.Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 3, 67-58.
 24. L. Krzystek, A. Zawadzka, S. Ledakowicz: Biologiczne suszenie osadów ściekowych i organicznej frakcji miejskich odpadów stałych metodą kompostowania w reaktorze okresowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 3, 65-66.
 25. A. Kacprzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Konwersja biomasy odpadów biodegradowalnych metodą fermentacji metanowej. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 3, 57-58.
 26. E. Stelmach, L. Krzystek, J. Stelmach, S. Ledakowicz: Przemywanie stałych odpadów komunalnych w mieszalniku bębnowym. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2009, 1, 114-115.
 27. A. Kacprzak, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Biomasa jako cenny surowiec do produkcji biogazu. Laboratorium- Przegląd Ogólnopolski, 2007, 11/07, 40-41.
 28. A. Kacprzak, L. Krzystek: Biomasa jako cenny surowiec do produkcji biogazu. Laboratorium- Przegląd Ogólnopolski, 2007, 9/07, 60-61.
 29. S. Ledakowicz, L. Krzystek: Wykorzystanie fermentacji metanowej w utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Biotechnologia, 2005, 3(70), 165-183.
 30. A. Zieleniewska-Jastrzębska, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ pogłębionego utleniania na aerobową stabilizację składowisk komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2005, 44, 4s, 117-119.
 31. A. Zieleniewska-Jastrzębska, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Wpływ recyrkulacji na aerobową stabilizację składowisk odpadów komunalnych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2005, 44, 4s, 119-121.
 32. M. Stolarek, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Utlenianie biogazu wysypiskowego w biofiltrach – badania modelowe. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2005, 44, 4s, 99-101.
 33. S. Ledakowicz, P. Głuszcz, L. Krzystek, B. Sencio, T. Jamroz: Biosynteza kwasu cytrynowego zintegrowana z separacją i oczyszczaniem produktu. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2004, 43 (3s), 94-95.
 34. L. Krzystek, A. Zieleniewska, S. Ledakowicz: Simulation of aerobic stabilisation of municipal landfills in lysimeters. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities, 2003, Vol. 6, issue 2, series Biotechnology, (www.ejpau.media.pl/series/volume6/issue2/biotechnology).
 35. L. Krzystek, S. Ledakowicz: Stechiometria procesów metabolicznych wybranych drobnoustrojów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 41 (3s), 87-88.
 36. K. Szewczyk, L. Krzystek, S. Ledakowicz: Termodynamiczne ograniczenia wzrostu drobnoustrojów. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 41 (3s), 139-140.
 37. L. Krzystek, A. Zieleniewska, S. Ledakowicz, S. Russel, H.-J. Kahle: Wpływ efektywnych mikroorganizmów na przebieg procesu degradacji stałych odpadów komunalnych w reaktorach. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 41 (3s), 89-90.
 38. L. Krzystek, S. Ledakowicz, H.-J. Kahle: Biodegradacja organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych w bioreaktorach. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 41 (3s), 91-93.
 39. L. Krzystek, E. Liwarska, S. Ledakowicz: Biodegradacja zawiesiny odpadów organicznych w bioreaktorach przepływowych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 41 (3s), 94-95.
 40. L. Krzystek, T. Jamroz, P. Głuszcz, B. Sencio, S. Ledakowicz: Biosynteza kwasu cytrynowego metodą dolewową. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 41 (3s), 83-84.
 41. L. Krzystek, T. Jamroz, B. Sencio, S. Ledakowicz: Analiza bilansowa biosyntezy kwasu cytrynowego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 41 (3s), 85-86.
 42. J. Perkowski, J. Przybiński, S. Ledakowicz, L. Krzystek: Ocena ekonomiczna technologii KA-LE utylizacji odpadów stałych na przykładzie miasta Łodzi. Gaz, Woda i Technika Sanitarna, 2, 2001, 59-62.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl