PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr hab inż. Marek Stelmachowski
Stanowisko:Profesor nadzw. PŁ
Katedra Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy, K-107
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. +48 42 631 37 21
e-mail: marek.stelmachowski@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:
Przebieg pracy zawodowej, staże:
Funkcje administracyjne:Kierownik Katedry Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy,

(nieoficjalny) Przedstawiciel Dziekana do spraw  kontaktów z przemysłem chemicznym

Działalność naukowa:Projekty badawcze, patenty. współpraca z przemysłem 

 Współpraca międzynarodowa,  

 1. Technical University of Portsmouth. Portsmouth, Wielka Brytania, Program Tempus, Theme: "Cleaner production and waste minimisation assessment", ("Czysta produkcja i minimalizacja odpadów" January 1997, Uczestnik projektu
 2. Texas A&M University, College Station, Texas, USA, as a research assistant Theme: "Study on the Fischer-Tropsch synthesis in the slurry reactors" ("Badanie procesu syntezy Fischera-Tropscha w reaktorze trójfazowym gaz-ciecz-ciało stałe"): 2.08.1997-2.05.1998. Under Professor D.B. Bukkur.
 3. Współpraca międzynarodowa w ramach programu umów międzyrządowych o współpracy naukowej i naukowo - technicznej z zagranicą na lata 2004- 2005 Podstawa: Protokół Czwartej sesji Wspólnej Komisji ds. współpracy w dziedzinie nauki i techniki między Polską a RPA. Czwarty konkurs projektów na lata 2004 - 2005, (PROTOCOL of the 4th Session of the Joint Polish- South African Cooperation in Science and Technology). Temat projektu: Badanie kinetyki reakcji podwójnej wymiany w układzie alken-alken. (Kinetic Studies in Alkene Metathesis Reaction Systems). Koordynator ze strony polskiej: Stelmachowski M., Koordynator ze strony RPA: Starzak M.
Projekty finansowane z funduszy centralnych (PAN, KBN, MNiSzW)  - wybór
 1. Projekt badawczy umowa nr UMO-2011/01/B/ST8/07159 pt. Fotokatalityczna konwersja odpadowej gliceryny do wodoru. Kierownik projektu badawczego dr hab. inż. Marek Stelmachowski, 2011-2014;
 2. Projekt rozwojowy NR05-0026-10/2010 „Opracowanie bezściekowej i niskotempe-raturowej technologii bielenia z jednoczesną dezynfekcją włókien celulozowych; kierownik projektu dr inż. Anetta Walawska, Instytut Włókiennictwa w Łodzi, 2010-2013; członek  zespołu wykonawczego: Stelmachowski M.
 3. Projekt badawczy (własny) KBN nr 3 T09D 035 27. Termokatalityczny rozkład tworzyw sztucznych i gumy, Kierownik projektu: Stelmachowski M., Wykonawcy i autorzy Raportu : Stelmachowski M., Słowiński K.Zarzycki R. 2004-2007
 4. Projekt badawczy umowa 4507/B/T02/2009/3 do wniosku nr N N523 45073, pt. Analiza termodynamiczna i ekologiczna oraz modelowanie termicznego i termokatalitycznego procesu konwersji odpadów polimerów do paliw płynnych oraz energii elektrycznej (własny-habilitacyjny realizowany), kierownik: Stelmachowski M. 2009-2010
 5. Czwarty konkurs projektów na lata 2004 - 2005, (PROTOCOL of the 4th Session of the Joint Polish- South African Cooperation in Science and Technology- Badanie kinetyki reakcji podwójnej wymiany w układzie alken-alken. (Kinetic Studies in Alkene Metathesis Reaction Systems). Koordynator ze strony polskiej: Stelmachowski M., - realizowany w latach 2006-2008.
 6. Projekt badawczy Nr 8T10B06421 (własny- kierownik Zarzycki R. Pierwszy wykonawca : Stelmachowski M. Badania doświadczalne oraz modelowanie procesu wspólnego spalania węgla oraz bio-paliw w kotle z cyrkulacyjną warstwą fluidalną 2001-2004. Autorzy Raportu: Stelmachowski M., Fuzowski K., Zarzycki R., Sekret R. Nowak W.
 Patenty

 1. Sposób dekontaminacji przypraw ozonem Autorzy: prof. dr hab. Krzysztof Śmigielski, dr inż. Agnieszka Nowak, prof. dr hab. Zdzisława Libudzisz, mgr inż. Agnieszka Brodowska, (Wszyscy WBiNoŻ) dr hab. inż. Marek Stelmachowski (WIPOS) - Urząd patentowy RP uznał zgłoszenie za wniesione dnia 01.07.2013 nr P.404527
 2. Stelmachowski M., Reaktor do ciągłego przetwarzania odpadów organicznych zwłaszcza odpadów polimerów oraz sposób ich przetwarzania, 2008, P384806,.
 3. Tokarz Z., Stelmachowski M., Sposób ciągłego przetwarzania odpadów organicznych, zwłaszcza silnie zanieczyszczonych odpadów tworzyw sztucznych oraz zużytych opon samochodowych i innych pojazdów mechanicznych oraz urządzenie do ciągłego przetwarzania odpadów organicznych, zwłaszcza opon samochodowych”, 2003,  P358773.
 4. Tokarz Z., Stelmachowski M., Sposób ciągłego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych i urządzenie do ciągłego przetwarzania odpadów z tworzyw sztucznych
 5. Górak A, Nowicki L., Stelmachowski M., Rogacki G.,"Sposób wydzielania octanu etylu i wody  z mieszaniny octan etylu-metanol-woda" 1985, Patent PRL nr. 129402
 6. Górak A, Nowicki L., Stelmachowski M., "Sposób wydzielania octanu etylu i wody  z mieszaniny octan etylu-metanol-woda 1986, Patent PRL nr. 134275.
 Inne opracowania ekspertyzy i raporty niepublikowane w ramach współpracy z przemysłem (wybór)

 1. M. Stelmachowski, Z.Bartczak, P.Wawrzyniak. Badanie możliwości powstawania i przedostawania się wykroplin z gazu cyrkulacyjnego PGH-2 na ssanie kompresorów P-GB901A/B" dla PKN ORLEN S.A. 2009.
 2. M. Stelmachowski, R.Zarzycki, M.Imbierowicz, Odzysk amoniaku z gazów stripingowych kierowanych do instalacji Clausa (studium przedprojektowe) dla PKN ORLEN, 2007.
 3. M. Stelmachowski Sprawozdanie z opracowanie materiałów do przygotowania Wniosku o wydanie zezwolenia na uczestnictwo w systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 dla instalacji Mondi Packaging Paper Świecie SA, 2006.
 4. M. Stelmachowski, Przeprowadzenie badań pozwalających ocenić wpływ urządzeń i procesów technologicznych Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM w zakresie hałasu w ciągu lat 2002-2004.
 5. M. Stelmachowski, Badanie i ocena możliwości zmian układu chlodzenia oleju oraz ocena przepustowości zaworów oddechowych w instalacji, dla PKN ORLEN 2002.
 6. M. Stelmachowski i współpracownicy, Opracowanie technologii przetwarzania ługu z instalacji krakingu katalitycznego. Analiza strumieni oraz opracowanie założeń wstępnych do technologii. Analiza strumieni oraz opracowanie założeń wstępnych do technologii.", dla PKN ORLEN, 2002
 7. M. Stelmachowski, J. Kasprzycki, Badania i analiza możliwości zmian układu chłodzenia oleju podawanego do zbiornika ZB-124 oraz badania i analiza przepustowości jego zaworów oddechowych, 2002
 8. M. Stelmachowski, L. Nowicki, Wstępne badania w skali laboratoryjnej procesu utleniania p-ksylenu w mieszaninie z jego produktem w warunkach zbliżonych do parametrów wytwarzania DMT w Elanie SA dla Elany Toruń, 2001-2002.
 9. M. Stelmachowski i współpracownicy praca nt. "Monitoringu gleby, wody, powietrza i hałasu w ramach programu monitoringu środowiska GOŚ-ŁAM.
 10. M. Stelmachowski i inni, Analiza stężeń i bilans ładunków soli występujących w strumieniach Ściekowych z instalacji produkcji podstawowej I pomocniczej ZG. PKN ORLEN SA z określeniem ich wpływu na ilość solo odprowadzanych do Wisły., dla PKN Orlen, 2001.
 11. M. Stelmachowski i współpracownicy, Program badawczy pt. "Wspólne kompostowanie odwodnionych osadów ściekowych z GOŚ wraz z odpadami zielonymi" dla INTEREKO, POL-INWESTu, i Urzędu miasta Łodzi. Program projektu a następnie jego realizacja w ciągu 9 miesięcy w latach 1999/2000
 12. Stelmachowski (i inni) Utylizacja ługu siarczkowego w Petrochemii Płock S.A", dla Petrochemii Płock S.A. 1998-1999
 13. M. Stelmachowski, Dwie prace nt. "Ocena efektywności pracy biologicznej oczyszczalni ścieków w Frantschach Świecie S.A." 1997-1999
 14. M.Stelmachowski i inni, Koncepcja kompleksowej gospodarki wodami zasolonymi w Petrochemii Płock S.A.", 1998
 15. Stelmachowski i współpracownicy, Wykonanie pomiarów imisji dla siarkowodoru i merkaptanów wokół Intercell S.A. w Ostrołęce 1996.
 16. M. Stelmachowski (i inni), Sześć prac związanych z monitoringiem gazów odlotowych z emitorów ZCiP Świecie Frantschach Świecie S.A. oraz Mondi Packaging SA w Świeciu - Zakres tematyki, Opracowanie metodyki poboru próbek gazowych, analiz, oraz oceny ekspertyzy oddziaływania emitorów zakładu na środowisko w latach 1994- 2004
 17.  M.Stelmachowski J.Kasprzycki, M. Puła: "Analiza pracy węzła rektyfikacji C - C (propylen - propan) na instalacji FKK II MZRiP "Petrochemia" Płock". Łódź, 1990. r.
Zajęcia dydaktyczne:
Obszar działalności naukowej:Inżynieria środowiska:
 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • zagadnienia związane z termicznym i termo-katalitycznym rozkładem odpadów tworzyw sztucznych i gumy.
 • problematyka zrównoważonego rozwoju, czystszych technologii, minimalizacji strat,
 • analiza termodynamiczna procesów utylizacji odpadów,
 • monitoring środowiska, pomiary emisji gazowej, analizy, ocena pracy oczyszczalni ścieków, analizy (GC, AAS i AES-ICP), także współpraca z zakładami przemysłowymi w tym zakresie,
 • zagadnienia związane z utylizacja i zagospodarowaniem osadów ściekowych,
 • problematyka spalania w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej.
 • fotokatalityczna konwersja odpadowych związków organicznych (np. gliceryny,alkoholi)  do wodoru – w roztworach ciekłych

Inżynieria chemiczna i procesowa ze szczególnym uwzględnieniem problemów obliczania równowagi termodynamicznej, rektyfikacji oraz inżynierii reakcji chemicznych:
 • synteza metanolu z gazu syntezowego,
 • reaktory trójfazowe gaz-ciecz ciało stałe,
 • równowagi fazowe gaz (para) -ciecz
 • absorpcja i rektyfikacja,
 • fotokatalityczna konwersja odpadowych związków organicznych (np. gliceryny)  do wodoru – w roztworach ciekłych

Inżynieria bezpieczeństwa procesowego,
 • identyfikacja zagrożeń,
 • analiza ryzyka,
 • zapobieganie stratom,
 • HAZOP
Członkostwo w gremiach naukowych lub organizacjach:
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):Artykuły (wybór)
 1. Gomes J.F., Bednarczyk K., Gmurek M, Stelmachowski M., Zaleska-Medynska A., Bastos F.C., Quinta-Ferreira M.E., Costa R., Quinta-Ferreira R.M. and Martins R.C., “Noble metal -TiO2 Supported Catalysts for the Catalytic Ozonation of Parabens Mixtures”, Process Safety and Environmental Protection, 2017, 111: 148-159. doi.org/10.1016/j.psep.2017.07.001.
 2. Gomes J.F., Leal I., Bednarczyk K., Gmurek M, Stelmachowski M., Diak M., Quinta-Ferreira M.E., Costa R., Quinta-Ferreira R.M. and Martins R.C., „Photocatalytic ozonation using doped TiO2 catalysts for the removal of parabens in water.”, Science of the Total Environment, 2017, 31; 609:329-340.
  doi: 10.1016/j.scitotenv.2017.07.180
 3. Gomes J.F., Leal I., Bednarczyk K., Gmurek M, Stelmachowski M., Zaleska-Medynska A., Bastos F.C., Quinta-Ferreira M.E., Costa R., Quinta-Ferreira R.M. and Martins R.C., Detoxification of Parabens Using UV-A enhanced by Noble Metals—TiO2 Supported Catalysts, Journal of Environmental Chemical Engineering, 2017,5, (4), s. 3065-3074. doi.org/10.1016/j.jece.2017.06.010.
 4. J. Gomes , A. Lopesa, K. Bednarczyk, M. Gmurek, M. Stelmachowski, A. Zaleska-Medynska, M. E. Quinta-Ferreira, R. Costa, R.M. Quinta-Ferreira, R. C. Martins, “Environmental preservation of emerging parabens contamination: effect of Ag and Pt loading over the catalytic efficiency of TiO2 during photocatalytic ozonation”, Energy Procedia  2017, 136, s. 270-276. doi:10.1016/j.egypro.2017.10.282.
 5. Marek Stelmachowski, Feedstock Recycling of Plastics Waste for Electricity or Fuel: An Exergy Approach, International Journal of Materials Science and Applications. Vol. 6, No. 5, 2017, pp. 250-259. doi: 10.11648/j.ijmsa.20170605.14 X (print), ISSN: 1743-3541 (on-line),   doi:10.2495/ESUS170321D.             
 6. Stelmachowski M., Marchwicka M., Grabowska E., Diak M., Zaleska A. The Photocatalytic Conversion of (Biodiesel Derived) Glycerol to Hydrogen - A Short Review and Preliminary Experimental Results Part 1: A Review,
  J. Adv. Oxid. Technol. Vol. 17, No. 2, 2014,167-178.
 7. Stelmachowski M., Marchwicka M., Grabowska E., Diak M., Zaleska A. The Photocatalytic Conversion of (Biodiesel Derived) Glycerol to Hydrogen - A Short Review and Preliminary Experimental Results, Part 2: Photocatalytic Conversion of Glycerol to Hydrogen in Batch and Semi-batch Laboratory Reactors. J. Adv. Oxid. Technol. Vol. 17, No. 2, 2014,179-186
 8. Marek Stelmachowski., Feedstock recycling of waste polymers by thermal cracking in molten metal: thermodynamic analysis,  Journal of  Material Cycles and Waste Management (2014) 16:211–218; DOI 10.1007/s10163-013-0178-x
 9. Stelmachowski M., Słowiński K., Thermal and thermo-catalytic conversion of waste polyolefins to fuel-like mixture of hydrocarbons. Chemical and Process Engineering 2012, 33 (1),185-198; DOI:10.2478/v10176-012-0016-z 
 10. Stelmachowski M.,  Utilization of Glycerol, A By-Product of the transestrification Process Of Vegetable Oils: A Review, Ecological Chemistry And Engineering S. Vol. 18, No. 1 2011,  pp.9-30.
 11. Stelmachowski M., Thermal conversion of waste polyolefins to the mixture of hydrocarbons in the reactor with molten metal bed, Energy Conversion and Manag., 51(10), 2016-2024, 2010.
 12. Stelmachowski M., Conversion of waste rubber to the mixture of hydrocarbons in the reactor with molten metal, Energy Conversion and Management 50, 1739-1745, (2009).
 13. Lokhat D., Starzak M., Stelmachowski M., Gas-phase metathesis of 1-hexene over a WO3/SiO2 catalyst: search for optimum reaction conditions, Applied Catalysis A: General, 351, 137-147, (2008).
 14. Stelmachowski M., Słowiński K., Thermal Degradation of Waste Polymers in the reactor with Molten Metal, Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 17, (3A), 532-537, (2008).
 15. Stelmachowski M., Imbierowicz M. Problemy utylizacji ługów siarczkowych otrzymywanych w procesie "słodzenia" benzyn. Cz1. przegląd metod unieszkodliwiania ługów oraz ocena technologii, Chemia i Inżynierii Ekologiczna 12, nr s4, 503-515 (2005).  Część II. Badania zastosowania mokrego utleniania, ozonowania oraz nanofiltracji do unieszkodliwienia zużytych ługów siarczkowych, Chemia i Inżynierii Ekologiczna 13 S1, 115-128, (2007).
 16. Fuzowski K., Stelmachowski M., Two phase flow modeling in circulating fluidized bed for different number of solid fractions and different configurations, Archives of thermodynamics 27 (4), 99-110, (2006),
 17. Stelmachowski M., Wstępne badania procesu utleniania mieszaniny p-ksylenu i p-toluilanu metylu powietrzem wzbogaconym w tlen, Przemysł Chemiczny, 84/4, 281-284, (2005).
 18. Stelmachowski M., Nowicki L, Fuel from the synthesis gas - the role of process engineering, Applied Energy 74 (1), pp. 85-93 (2003).
 19. Stelmachowski M., Jastrzębska M., Zarzycki R, In-vessel composting for utilizing of municipal sewage-sludge, Applied Energy 75/(3-4), 249-256 (2003).
 20. Stelmachowski, M., Zarzycki R., Predykcyjna metoda obliczania stałych Henry'ego dla lekkich węglowodorów z ciężkim węglowodorem jako rozpuszczalnikiem, Inżynieria Chemiczna i Procesowa,  23, 117-130, (2002).
 21. Stelmachowski M, Ledakowicz S., Prediction of Henry's Constants by the UNIFAC-FV Model for Hydrocarbon Gases and Vapors in High-boiling Hydrocarbon Solvents, Fluid Phase Equilibria, 90, 205-217, (1993
 22. Ledakowicz S., Stelmachowski M., Chacuk A, Deckwer W., Methanol synthesis in slurry phase reactors, Chem. Eng. Proc. 31, 213-219, (1992).
 
Monografie/rozdziały w monografiach:Monografie oraz rozdziały w monografiach
 1. Stelmachowski M., Utilization of glycerol – a by-product from the transesterification process of vegetable oils: A Review. Advances in Chemistry vol. 9, Petrochemicals: Types, Derivatives and Uses, vol . Editor: J.C. Taylor, Chapter 2.  pp. 59-92, 2011.  Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-61209-702-2
 2. Stelmachowski M., Analiza termodynamiczna i ekologiczna oraz modelowanie termicznego i termokatalitycznego procesu konwersji odpadów polimerów do paliw płynnych oraz energii elektrycznej, Monografia, Komisja Ochrony Środowiska, PAN Oddział w Łodzi, w Łodzi, Łódź, 2010,ISBN 978-83-86492-60-2.
 3. Fuzowski K., Stelmachowski M., Zarzycki R. Modelowanie matematyczne przepływu dwufazowego w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej, Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, Łódź, 2008, ISBN 978-83-86492-51-0.
 4. Stelmachowski M., Handel pozwoleniami na emisję ditlenku węgla jako instrument strategii z równoważonego rozwoju, Analiza problemu na przykładzie zakładu przemysłu celulozowo-papierniczego. Polska Akademia Nauk, Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, Łódź, 2006, ISBN 83-86492-38-4.
 5. Stelmachowski M., Termo-katalityczna degradacja polimerów. PAN Oddział w Łodzi, Komisja Ochrony Środowiska, Łódź, 2003, ISBN -83-86492-19-8.
 6. Zapobieganie stratom w przemyśle. Część I. ”Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie” pod redakcja A. Cieślaka i M. Cyglera, Rozdział 5. M. Stelmachowski i A. Cieślak,  ”Czystsze wytwarzanie”, Wydaw. Politechniki Białostockiej, 1999,
 7. Kotowski W., Nowicki L., Stelmachowski M., Witczak S., Zamorowska-Biernacik S.: „Synteza CO+CO2+H2 w suspensji katalizatora do metanolu wraz z inżynierią przemysłowego reaktora”,. Studia i Monografie z. 100, Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Opole 1998, ISSN 1429-6063.
Konferencje:Opublikowane referaty z konferencji międzynarodowych w materiałach konferencyjnych, (wybór)  

 1. Bednarczyk K., Gmurek M., Stelmachowski M.,  “Photocatalytic hydrogen production from aqueous solution glycerol over Pt/TiO2 and Pd/TiO2 photocatalysts: influence of noble metal and the type of reactors” , Proceedings 44 th International Conference of the Slovak Society of Chemical Engineering 05. 2017, ISBN: 978-80-89597-58-1, EAN: 97880895975811, s. 704-712 (wersja elektroniczna).
 2. Marek Stelmachowski, Katarzyna Bednarczyk & Marta Gmurek, An experimental study of the photocatalytic hydrogen production in the laboratory-scale set-up depending on the process conditions, WIT Transactions on Ecology and the Environment, Vol 224, 2017, “Energy and Sustainability VII” ed. by C.A Brebia and J.J. Sendra,  published by WIT Press 2017, www.witpress.com, ISBN: 978-1-78466-221-9, eISBN: 978-1-78466-222-6, ISSN: 1746-448
 3. Bednarczyk K., Gmurek M., Stelmachowski M.: Role of platinum and palladium deposits on titanium (IV) oxide particles in the photocatalytic degradation of organic material while simultaneous hydrogen production, 5th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes 25-29.06.2017 Prag
 4. A. Lewandowski, M. Stelmachowski, L. Nowicki, A. Markowski, Thermal decomposition of polymer polyols in a pressure reaction vessel (TSU), 10th World Congress of Cemical Engineering, Barcelona, Spain 1st - 5th October, 2017, Joint Event - Proces Safety Symposium, Abstract Book, ISBN: 978-84-697-8629, p. 3202.
 5. Lewandowski Artur,  Stelmachowski M., Nowicki Lech, THERMAL DECOMPOSITION OF POLYETHER POLYOLS, XXII Ogólnopolska Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Spała, 5-9 września 2016 r.
 6. Stelmachowski Marek, Wojtczak  M.: The impact of small heat and power plants on the environment in Poland, ICECT 2015, XIII International Conference on Environmental and Climate Technologies Istanbul, Turkey  March 23 - 24, 2015 abstrakt w materiałach konferencyjnych.
 7. Stelmachowski Marek,  K. Mikołajczyk, M. Gmurek, M. Diak, A.  Zaleska, Photocatalytic production of hydrogen  from water solution of glycerol  over the TiO2 doped by noble metals, 10th Annual International Symposium on Environment,  25-28 May 2015, Athens, Greece, Edited by Gregory T. Papanikos, The Athens Institute for Education and Research, abstrakt w materiałach konferencyjnych. p. 51, A4 pp. 61, ISBN-978-618-5065-97
 8. Gmurek M., Bednarczyk K., and Stelmachowski M.,  Influence Of Process Parameters on Photocatalytic Hydrogen, 4th European Conference on Environmental Applications of  Advanced Oxidation Processes EAAOP, Athens, Greece, October 21-24, 2015
 9. Stelmachowski M.,  Marchwicka M. "The photocatalytic conversion  of (biodiesel derived) glycerol to hydrogen - a short review and preliminary experimental results. The 2nd International Conference on Photocatalytic and Advanced Oxidation Technologies for Treatment of Water, Air, Soil and Surfaces (PAOT-2), University of Gdansk, Gdansk, Poland September 9-12, 2013.
 10. Stelmachowski M., Feedstock Recycling of Waste Polymers by thermal cracking in molten metal – thermodynamic analysis of the process, Paper presented at 6th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials, Toledo, Spain, October 5-7, 2011, Extended abstract inn Symposium Proceedings, Papers presented at the presented at 6th International Symposium on Feedstock Recycling of Polymeric Materials pp. 173-174. Presentation is available on the website http://www.isfr2011.escet.urjc.es/html/symposium_site.html.
 11. Stelmachowski M., Słowiński K., Conversion of waste rubber as an alternative route to renewable fuel production. Energy and Sustainability Energy 2009. Second International Conference on Energy and Sustainability, 23 - 25 June, 2009, Bologna, Italy. Published in Proceedings. Energy and Sustainability II, ed. A.Mammoli & C.A.Brebbia, WITpress Wessex Institute of Technology, ISBN 978-1-84564-191-7
 12. Stelmachowski M., Słowiński K., Thermal Conversion of Waste Plastics as an Alternative Rout to Renewable Fuel Production.... The Eighth International Conference on EcoBalance The challenge of creating social and technological innovation through system-thinking Dec.10 - 12, 2008 Tokyo International Exhibition Center, Tokyo, Japan. Proceedings on CD, 10-4, 351-354.
 13. Stelmachowski M., Słowiński K., Bedyk T. Thermogravimetric analysis of polyolefins thermal degradation, 36th International Conference of SSCHEMay 25-29, 2009, Tatransk´e Matliare, Slovakia Po-Tu-4, 014p.pdf
 14. Stelmachowski M., Jastrzębska M., Zarzycki R., In Vessel Composting - an Alternative Technology for utilizing of Municipal Sewage Sludge, The 9th International Energy conference : Theme:Energy sustainable Development - A Challenge for the New Century., Kraków. May,19-24, 2002
 15. Stelmachowski M., Nowicki L ., Fuel from the Synthesis Gas - the Role of Process Engineering The 9th International Energy conference : Theme: Energy sustainable Development - A Challenge for the New Century. May, 19-24, 2002, Kraków. May,19-24.
Inne publikacje: Podręcznik akademicki 

Zarzycki R. Imbierowicz M., Stelmachowski M., Wprowadzenie do Inżynierii i Ochrony Środowiska, Cz.1. Ochrona środowiska naturalnego. WNT Warszawa 2007, Cz.2. Fizykochemiczne podstawy inżynierii środowiska,  WNT, Warszawa, 2007, ISBN 978-83-204-3142-1.

Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl