PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż Jarosław Sowiński
Stanowisko:adiunkt
Katedra Inżynierii Chemicznej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 6313705, 882167755
e-mail: jaroslaw.sowinski@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:W 1993 r. zostałem zatrudniony w Katedrze Inżynierii Chemicznej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na stanowisku asystenta.
23. lutego 2001 r. na postawie rozprawy doktorskiej pod tytułem: „Badanie podstawowych parametrów kolumn air-lift z cyrkulacją zewnętrzną” uzyskałem stopień doktora nauk technicznych  w dyscyplinie inżynieria procesowa. Od tegoż roku do dnia dzisiejszego pracuję w Katedrze Inżynierii Chemicznej na stanowisku adiunkta.
Przebieg pracy zawodowej, staże:1993-2001 asystent  w Katedrze Inżynierii Chemicznej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
od  2001 r.  adiunkt  w Katedrze Inżynierii Chemicznej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

Staże
W 1996 na zaproszenie World Environment Center z uczestniczyłem w dwutygodniowej wizycie studyjnej w USA

Inne
Przez pięć lat pracowałem jako konsultant w Ośrodku Zapobieganiu Zanieczyszczeniu Środowiska przy Politechnice Łódzkiej. W tym czasie organizowałem i prowadziłem cykl szkoleń z zakresu zapobieganiu zanieczyszczeniu środowiska. Kierowałem przeglądem ekologiczno-technicznym w Wojskowych Zakładach Lotniczych.
Funkcje administracyjne:Zorganizowałem konferencję „Czystsze technologie – technologie malarskie”. 
Przewodniczyłem komitetowi organizacyjnemu XIV Konferencja Naukowo-Techniczna Budowa i Eksploatacja Maszyn Przemysłu Spożywczego BEMS, Łódź 2010
W latach 2008 -2012 byłem opiekunem koła naukowego WIPOS. W latach 2009 – 2012. Organizowałem stoiska WIPOS na Łódzkim Pikniku Naukowym
W latach 2011-2012 byłem sekretarzem komisji dydaktycznej dla kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa. Równocześnie, po odbyciu cyklu szkoleń przygotowawczych, byłem trenerem wydziałowym z zakresu opisu programów kształcenia w oparciu o efekty kształcenia.
Od 2012 do 2016 bylem Prodziekanem do spraw Studenckich na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Od 2019  jestem Prodziekanem do spraw Kształcenia na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Działalność naukowa:W ciągu swojej pracy opublikowałem 32 artykuły w recenzowanych czasopismach w tym 12 z listy filadelfijskiej  (ISI Master Journal List) oraz miałem 16 wystąpień na krajowych i międzynarodowych konferencjach.
Kierowałem projektem badawczym nr 4 T09C 009 28 pt. „Hydrodynamika przepływu dwufazowego ciecz-gaz w pionowych mikrokanałach” oraz uczestniczyłem jako główny wykonawca i wykonawca w czterech innych projektach badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Zajęcia dydaktyczne:
 • mechanika płynów,
 • dynamika procesowa,
 • inżynieri chemiczna,
 • sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne,
 • czystsze wytwarzanie,
 • technologie proekologiczne.
 • najlepsze dostepne techniki
Obszar działalności naukowej:przepływy wielofazowe, sieci wododociągowej, efektywność procesów wytwórczych
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. J. Sowiński*, A. Hofman and M. Dziubiński, The simple calibration procedure on the example of small town water supply system, E3S Web of Conferences 44, 00167 (2018)
 2. J. Sowiński* and M. Dziubiński, Analysis of the impact of pump system control on pressure gradients during emergency leaks in pipelines, E3S Web of Conferences 44, 00166 (2018)
 3. Hofman, A. , Sowiński, J., Dziubiński,  M. Evaluation of Transport Mechanism of Contaminant Particles in Small Water Systems in Poland  Ecological Chemistry and Engineering , Volume 22, Issue 3, 2015,  Pages 411-423
 4. J Sowiński, M. Krawczyk, M. Dziubiński, Comparison of experimental data and numerical simulation of two-phase flow pattern in vertical minichannel, Chemical and Process Engineering 2012, 33 (1), 63-70
 5. J. Sowiński, H. Fidos, M. Sójka, Analysis of functioning conditions of water distribution in the small rural system, Polish Journal of Environmental Studies, Series of Monographs, 2009, vol 3 s. 69-74
 6. J. Sowiński, M. Dziubiński, H. Fidos, Velocity and gas-void fraction in two-phase liquid-gas flow In narrow mini-channels, Archives of Mechanics, 2009, vol. 61, s. 29 – 40
 7. H. Fidos, J. Sowiński, M. Dziubiński, R. Krokos, Spadek ciśnienia w przepływie rzutowym mieszanin dwufazowych gaz-ciecz nienewtonowska, Przemysł Chemiczny 2008, 2 s. 111- 115
 8. J. Sowiński, M. Dziubiński, Two-phase liquid-gas flow pattern in the limited space of a mini-reactor. Polish J. Env. Stud. Vol 16, p. 788 (2007)
 9. J. Sowiński, Pressure losses in two-phase liquid-gas flow in minichannels. Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2007, 28 s. 1137-1145
 10. Ł. Tomczak, J. Sowiński, Application of image analysis to determine two-phase liquid- gas flow parameters in narrow minichannels. Inżynieria Chemiczna i Procesowa  2007, 28 s. 11347-1156
 11. Dziubiński M., Sowiński J., Prędkość cyrkulacji cieczy w półtechnicznych kolumnach air-lift, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 2002, 23, 141-150.
 12. Dziubiński M. , Sowiński J. Stopień zatrzymania gazu w półtechnicznych kolumnach air-lift, Inż. Chem. Proc., 2001, 22, 397
 13. Dziubiński M., Sowiński J.: Powierzchnia kontaktu międzyfazowego w kolumnie air-lift: Inżyniera Chemiczna i Procesowa, 1999, 20. 409-421
 14. Dziubiński M., Sowiński J., Stopień zatrzymania gazu i współczynnik wnikania tlenu w półtechnicznej kolumnie air - lift z cyrkulacją zewnętrzną, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 1997, 18, 1, 39-55
Konferencje:
 1. Jarosław Sowiński, Marek Dziubiński, Marek Krawczyk., Rozkład prędkości i udział faz w przepływie dwufazowym ciecz-gaz w minikanale., III Krajowa Konferencja Nano- i Mikromechaniki. Warszawa, 2012
 2. Marek Dziubiński, Jarosław Sowiński, Henryk Fidos, The effect of flow conditions and liquid properties on specific parameters of two-phase gas-liquid slug flow.,  HEAT 2011. The Sixth International Conference on Transport Phenomena in Multiphase Systems. Conference Proceedings., 2011, s.163-164
 3. Sowiński J., Dziubiński M., Experimental Study on Gas-Viscous Liquid Mixture Flow Regimes and Transitions Criteria in Vertical Narrow Rectangular Channels, Proceedings of World Academy of Science, Engineering and Technology, Paris, France, PWASET Volume 30, July 2008, ISSN 1307-6884 s. 618-621.
 4. J. Sowiński, M. Dziubiński The effect of liquid viscosity on the void friction in a two-phase gas-liquid flow in narrow mini-channels, Proceedings of European Congress of Chemical Engineering (ECCE-6), Copenhagen, 16-20 September 2007
 5. Sowiński J., Straty cienienia w przepływie dwufazowym ciecz-gaz w minikanałach.: XIX Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej. T1. Rzeszów, 2007 s. 419-422.
 6. Reichel J., Sowiński J.: Recykling sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W: III Krajowa Konferencja Samorządów Terytorialnych. Recykling w regionalnej gospodarce odpadami. Łódź 2001 s.138-145. III Krajowa Konferencja Samorządów Terytorialnych. Recykling w regionalnej gospodarce odpadami. Łódź 12-13.11.2001. Łódź: Łódzka Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Łódź, 2001, ss.169; A4.
 7. Dziubiński M., Sowiński J., The Size of Gas Bubbles in Air-lift Columns, XIII Kongres CHISA ' 98
Inne publikacje:
 1. Jarosław Sowiński, Michał Srogosz, Analiza skutków łączenia lokalnych sieci wodociągowych Inżynieria Ekologiczna Nr 26, 2011 237-246
 2. H. Fidos, R. Wajman , R. Banasiak, J. Sowiński, D. Sankowski (2010) ”Application of electrical capacitance tomography system for non - invasive phases distribution detection in gas - liquid mixtures ”; Zeszyty naukowe Automatyka 3/2010, AGH, Kraków
 3. Dziubiński M., Fidos H., Sowiński J., Właściwości reologiczne zawiesin włóknistych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2008, 6, s. 21-22.
 4. J. Sowiński, M. Dziubiński, Straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz nienewtonowska-gaz w minikanałach, Inż. Aparat. Chem., 2009,  6, 178.
 5. Sowiński J., Fidos H., Dziubiński M., Straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej ciecz nienewtonowska-gaz w pionowej wężownicy, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, Nr 4 s. 137-138.
 6. Sowiński J., Fidos H., Wpływ własności reologicznych cieczy na straty ciśnienia podczas przepływu mieszaniny dwufazowej w wężownicy Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2006, Nr 6s, s. 223-224.
 7. Dziubiński M. Sowiński J., Współczynnik wnikania tlenu w reaktorze air-lift., Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2002, 3s, s.25.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl