PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Dorota Siuta
Stanowisko:Adiunkt
Inżynierii Bezpieczeństwa Pracy K-107
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. 42 631-37-43
e-mail: dorota.siuta@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:2013 - 2016 - asystent
od 2016 - adiunkt
Funkcje administracyjne:od 2012 r. - sekretarz Komisji Dydaktycznej międzywydziałowego kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
od 2012 r. - koordynator ds. ECTS dla kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
od 2012 r. - opiekun studentów niestacjonarnych na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
od 2013 r. do 2014 r. - przedstawiciel wydziału ds. audytu Programu IBP
od 2016 - pełnomocnik dziekana ds. zatrudniania i absolwentów
2017-2019 - opiekun koła naukowego "SUKCES''
od 2019 - członek rady kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy
Działalność naukowa:

Staże zagraniczne
2011 r. - Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Artie McFerrin Department of Chemical Engineering, Texas A&M University, College Station, Texas (6 miesięcy)

Granty / projekty
2014 r. - grant wewnętrzny dla młodych naukowców na realizację tematu  „Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do obliczania efektów fizycznych awaryjnych uwolnień skroplonego gazu ziemnego”
2013 r. - udział w projekcie „Transfer Strzałem w dziesiątkę”, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa nr 6/04/2013/TW/POKL
2012 r. - wykonawca zadania „Metodyka oceny ryzyka zgodnie z wymaganiami Raportu o Bezpieczeństwie" w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”, Główny Instytut Górnictwa, Centralny Instytut Ochrony Pracy
2012 r. - grant wewnętrzny dla młodych naukowców na realizację tematu „Zastosowanie logiki rozmytej do prognozowania skutków dyspersji oraz pożaru powierzchniowego awaryjnego uwolnienia skroplonego gazu ziemnego na powierzchnię wody”
 
Wyróżnienia
1. Stypendium w ramach projektu „Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.2. Transfer Wiedzy, Podziałanie 8.2. Wsparcie dla współpracy strefy nauki i przedsiębiorstw, umowa nr 51/77/POKL8.2.1/2013.
2. III miejsce w konkursie „Postępy w pracy doktorskiej”, XXI Seminarium Uczniowsko - Studenckie "Problemy Ochrony Środowiska", Politechnika Łódzka, 18 marca 2011.
3. Stypendium w ramach projektu „Stypendia wspierające innowacyjne badania naukowe doktorantów” za,  umowa  nr 2009/162 .
4. Stypendium za wyniki w nauce dla 15% najlepszych doktorantów Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, przyznane na rok akademicki 2009/2010 oraz 2010/2011. 

Kursy, szkolenia, studia podyplomowe
1. Process Safety Management Fundamentals, Phoenix, Houston, USA
2. Process Hazard Analysis Leadership Trainings, Phoenix, Houston, USA
3. Reactive Hazard Assessment, Phoenix, Houston, USA
4. Gas Explosion Hazards, Texas A&M University, College Station, USA
5. Best Practice Relive Valve System, Siemens, Houston, USA
6. AWZ i EXAWZ, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
7. Computational Modeling – FLACS training, GexCon, Texas A&M University, USA
8. Phast training, DNV - Texas A&M University, USA
9. Canary Software training, Quest Consultants Ins.
10. Risk Analysis, Texas A&M University, College Station, USA
11. Process Safety Engineering, Texas A&M University, College Station, USA
12. Studia podyplomowe „Bezpieczeństwo Procesów Przemysłowych”, Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Zajęcia dydaktyczne:Analiza zagrożeń procesowych - ćwiczenia i laboratorium
Ocena ryzyka - projekt, ćwiczenia
Standardy prawno - proceduralne w przemysle procesowym - ćwiczenia
Bezpieczeństwo przemysłowe - wykład, projekt
Podstawy bezpieczeństwa i higieny  pracy - wykład, projekt
Zapobieganie poważnym awariom - wykład


Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):1. Markowski A.S., Siuta D.: Fuzzy Logic Approach to Calculation of Thermal Hazard Distances in Process Industries, Process Safety and Environmental Protection, Volume 92, Issue 4, July 2014, Pages 338-345.
2. Markowski A.S., Siuta D.: Application of Fuzzy Logic to Consequence Assessment in Process Industries, Chemical Engineering Transactions, Chemical Engineering Transactions, Volume 31, 2013, Pages 157-162, ISSN 1974-9791.
3. Siuta D., Markowski A.S., Mannan M.S.: Uncertainty Techniques in LNG Dispersion Calculations, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Volume 26, Issue 3, May 2013, Pages 418-426, ISSN: 0950-4230.
4. Markowski A. S., Mannan M.S., Kotynia A. and Siuta D.: Uncertainty Aspects in Process Hazard Analysis, Journal of Loss Prevention in the Process Industries, Volume 23, Issue 3, May 2010, Pages 446-454, ISSN: 0950-4230.
5. Siuta D., Markowski A.S., Mannan M.S.: Uncertainty Techniques in LNG Dispersion Calculations, Proceedings 2011: Mary Kay O’Connor Process Safety Center - Beyond Regulatory Compliance: Making Safety Second Nature, 25-27th October 2011, College Station, USA, p. 824-840, ISBN:978-0-692-00459-3.
6. Markowski A.S. and Siuta D.: Determination of Uncertainty in Modeling of Accidental Releases of Dangerous Chemical Substances, 13th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, 6-9th June 2010, Brugge, Belgium, ISSN 978-90-76019-291.
7. Markowski A. S., Mannan M.S., Bigoszewska A. and Siuta D., Uncertainty Aspects in Process Hazard Analysis, Proceedings 2008 International Symposium Mary Kay O’Connor Process Safety Symposium, TAMU, 23-24 October 2008, College Station, USA.
Konferencje:1. Markowski A.S., Siuta D., Mannan M.S.: Selection of Representative
 
 Accident Scenarios (RAS) for Major Accident Industry,17th Annual International Symposium, Mary Kay O’Connor Process Safety Symposium, Texas A&M University, College Station, USA, 28-30th October 2014.
2. Markowski A.S., Siuta D.: Application of Fuzzy Logic to Consequence Assessment in Process Industries, 14th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, 12th - 15th May, 2013, Florence, Italy.
3. Siuta D. i Markowski A.S: Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień LNG do środowiska, XI Konferencja Naukowo-Techniczna, Bezpieczeństwo Techniczne w przemyśle, 18 -19 września 2012.
4. Markowski A.S. and Siuta D.: Determination of Uncertainty in Modeling of Accidental Releases of Dangerous Chemical Substances, 13th International Symposium on Loss Prevention and Safety Promotion in the Process Industries, 6-9th June 2010, Brugge, Belgium.
5. Siuta D. and Markowski A.S.: Bezpieczeństwo Instalacji LNG, IX Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo techniczne. Atmosfery wybuchowe w przemyśle’’, 11-12 października 2010, Bronisławów, Polska.
6. Siuta D: Bezpieczeństwo Instalacji LNG, XXI Seminarium Uczniowsko – Studenckie "Problemy Ochrony Środowiska”, marzec 2011, Politechnika Łódzka, Polska.
7. Siuta D., Markowski A.S., Mannan M.S.: Uncertainty Techniques in LNG Dispersion Calculations,14th Annual Symposium, Mary Kay O’Connor Process Safety Symposium, Texas A&M University, College Station, USA, 25-27th October 2011.
8. Siuta D.: Uncertainty Aspects in Process Safety Analysis (PSA), Steering Committee Meeting, Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Artie McFerrin Department of Chemical Engineering, Texas A&M University, College Station, USA, October 24th, 2011.
9. Siuta D.: Uncertainty Techniques in LNG Dispersion Calculations, Group Meeting of Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Artie McFerrin Department of Chemical Engineering, Texas A&M University, College Station, USA, August 23rd, 2011.
10. Siuta D.: Uncertainty Techniques in LNG Source Term Calculations, Group Meeting of Mary Kay O’Connor Process Safety Center, Artie McFerrin Department of Chemical Engineering, Texas A&M University, College Station, USA, July 5th, 2011.
Inne publikacje:1. Siuta D.: Efekty fizyczne związane z uwolnieniem skroplonego gazu ziemnego. Badania młodych naukowców: portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T.2, s. 267-272, Łódź, 2014.
2. Siuta D., Markowski A.S.: Prognozowanie zasięgów stref zagrożeń i skutków uwolnień substancji niebezpiecznych przy wykorzystaniu teorii zbiorów rozmytych. Badania młodych naukowców: portfolia i artykuły stypendystów projektu "Stypendia naukowe dla najlepszych doktorantów z zakresu nowych technologii". T.2, s.260-266, Łódź, 2014.
3. Siuta D., Markowski A.S.: Reprezentatywny scenariusz awaryjny dla ZDR, XIII Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo instalacji przemysłowych’’, 28-29 października 2014, Puławy.
4. Siuta D., Markowski A.S.: Bezpieczeństwo Instalacji LNG, IX Konferencja Naukowo – Techniczna „Bezpieczeństwo techniczne. Atmosfery wybuchowe w przemyśle’’, 11-12 października 2010, Bronisławów.
5. Siuta D., Markowski A.S.: Modelowanie efektów fizycznych i skutków awaryjnych uwolnień LNG do środowiska, XI Konferencja Naukowo-Techniczna, Bezpieczeństwo Techniczne w przemyśle, 18-19 września 2012, ISSN 1734-8013.
6. Siuta D.: Przegląd metod analizy zagrożeń, Magazyn EX 1–2/2010 (17–18), ISSN 1895-9830.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl