PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Katarzyna Paździor
Stanowisko:adiunkt
Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:tel. (42) 631 39 73
e-mail: katarzyna.pazdzior@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:
2004 doktor nauk technicznych w dyscyplinie Inżynieria środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, tytuł rozprawy doktorskiej: „Usuwanie zanieczyszczeń z odcieków ze składowisk odpadów stałych na drodze biodegradacji”
1999 magister inżynierii środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
1997 inżynier inżynierii środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Przebieg pracy zawodowej, staże:
2000 staż w Instytucie Ścieków Komunalnych i Technik Odpadowych na Uniwersytecie Hanowerskim
2004 staż na oczyszczalni ścieków w spółce z o. o. "Wodociągi i Kanalizacja Zgierz"
2004 - 2006 asystent w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
2006 - obecnie adiunkt w Katedrze Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
Funkcje administracyjne:od 2005r. członek komitetu organizacyjnego cyklicznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Postępy Inżynierii Bioreaktorowej"
2005r. - obserwator w komisjach podczas matur na terenie województwa łódzkiego
2004 - 2006 członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
2005 - 2008 pełnomocnik dziekana ds. pomocy materialnej i przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej
2010 - 2011 pełnomocnik dziekana ds. pomocy materialnej i przewodniczący Wydziałowej Komisji Stypendialnej
od 2017 r. członek Rady Bibliotecznej Biblioteki Głównej Politechniki Łódzkiej z ramienia WIPiOŚ PŁ
od 2019r. pełnomocnik dziekana ds. gospodarki odpadami
Działalność naukowa:Badania w zakresie:
 • oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów
 • biodegradacji odpadów stałych
 • biologicznych metod oczyszczania scieków włókienniczych (reaktory typu SBR, przepływowe, złoża zanurzone, eksperymenty w kolbach z wykorzystaniem mikroalg i sinic)
 • łączenia metod pogłębionego utleniania i biologicznych w oczyszczaniu ścieków włókienniczych

Opracowanie prostych modeli matematycznych dla:
 • dystrybucji związków węgla w lizymetrach symulujących pracę składowiska odpadów
 • usuwania związków azotu z odcieków
 • produkcji biogazu z roślin energetycznych
 • bioutleniania metanu
Zajęcia dydaktyczne:Przedmioty prowadzone bądź współprowadzone w roku akademickim 2019/2020:
 • Inżynieria procesowa na kierunkach: Technologia żywności i żywienie człowieka (Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności) oraz Nanotechnologia (Wydział Chemiczny)
 • Inżynieria bioprocesowa (na kierunku Inżynieria chemiczna)
 • Toksykologia i higiena przemysłowa (na kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy)
 • Gospodarka odpadami I (na kierunku Inżynieria środowiska)
 • Biotechnologia środowiskowa (na kierunku Inżynieria środowiska)
 • Dyfuzyjne procesy rozdzielania (na kierunku Inżynieria biochemiczna)
 • Mikrobiologiczna analiza wody (na kierunku Inżynieria biochemiczna)


Obszar działalności naukowej:Inżynieria środowiska, inżynieria chemiczna
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
 1. L. Krzystek, S. Ledakowicz, K. Kaczorek, H.J. Kahle, 2001, Wpływ ładunku zanieczyszczeń i temperatury na przebieg procesu degradacji organicznej frakcji stałych odpadów komunalnych w reaktorach. The impact of solid loading and temperature on aerobic biodegradation of organic fraction of municipal solid waste in reactors, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 22(3C), 819-824.
 2. L. Krzystek, S. Ledakowicz, H.J. Kahle, K. Kaczorek, 2001, Degradation of household biowaste in reactors, Journal of Biotechnology, 92,103 – 112.
 3. S. Ledakowicz, K. Kaczorek, 2004, Laboratory simulation of anaerobic digestion of municipal solid waste, Journal of Environmental Science and Health. Part A – Toxic/Hazardous Substances & Environmental Engineering, A39, 4, 859-87.
 4. K. Kaczorek, A. Zieleniewska, L. Krzystek, S. Ledakowicz, 2004, The effect of advanced oxidation processes and recirculation on leachate biodegradation in lysimeters, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25, 1041-1046.S. Ledakowicz, K. Kaczorek, 2004, The effect of Advanced Oxidation Processes on leachate biodegradation in recycling lysimeters, Waste Management & Research, 22, 3, 149-157.
 5. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2004, Kinetics of the landfill leachate nitrification and denitrification, Inżynieria Chemiczna i Procesowa, 25, 1047-1052.
 6. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2006, Kinetics of nitrogen removal from sanitary landfill leachate, Bioprocess and Biosystems Engineering, 29, 5-6, 291-304.
 7. P. Sosnowski, A. Klepacz-Smółka, K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2008, Kinetic Investigations of methane co-fermentation of sewage sludge and organic fraction of municipal solid wastes, Bioresource Technology, 99, 13, 5731-5737.
 8. K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, S. Ledakowicz, J. Sójka-Ledakowicz, Z. Mrozińska, R. Żyłła, 2009, Integration of nanofiltration and biological degradation of textile wastewater containing azo dye, Chemosphere, 75(2), 250-255.
 9. K. Paździor, J. Sójka-Ledakowicz, A. Klepacz-Smółka, R. Żyłła, S. Ledakowicz, Z. Mrozińska, 2009, Integration of nanofiltration and biological processes for textile wastewater treatment, Environment Protection Engineering, 35(2), 97-104.
 10. A. Klepacz-Smółka, K. Paździor, S. Ledakowicz, J. Sójka-Ledakowicz, Z. Mrozińska, R. Żyłła, 2009, Kinetic studies of decolourisation of concentrates from nanofiltration treatment of real textile effluents in anaerobic/aerobic sequencing batch reactors, Environmental Protection Engineering, 3, 145-155.
 11. A. Klepacz-Smółka, J. Sójka-Ledakowicz, K. Paździor, S. Ledakowicz, 2010, Application of anoxic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater, Chemical Papers 64, 230 – 236.
 12. J. Sójka-Ledakowicz,
 13. R. Zylla, Z. Mrozinska, K. Pazdzior, A. Klepacz-Smolka, S. Ledakowicz, 2010, Application of membrane processes in closing of water cycle in a textile dye-house, Desalination, 250, 634-638.
 14. A. Kacprzak, L. Krzystek, K. Paździor, S. Ledakowicz, 2012, Investigation of kinetics of anaerobic digestion of Canary grass, Chemical Papers, 66, 550-555.
 15. K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, J. Wrębiak, E. Liwarska-Bizukojć, S. Ledakowicz, 2016, Biodegradability of industrial textile wastewater – batch tests, Water Science & Technology, 74, 1079-1087.
 16. K. Paździor, J. Wrębiak, A. Klepacz-Smółka, M. Gmurek, L. Bilińska, L. Kos, J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz, 2017, Influence of ozonation and biodegradation on toxicity of industrial textile wastewater, Journal of Environmental Management, 195(2), 166-173.
 17. J. Sójka-Ledakowicz, L. Kos, R. Żyłła, K. Paździor, S. Ledakowicz, 2017, Studies on the Use of Water Reclaimed from Textile Wastewater In a Closed Circuit, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 25, 5(125), 61-66.
 18. S. Ledakowicz, R. Żyłła, K. Paździor, J. Wrębiak, J. Sójka-Ledakowicz, 2017, Integration of Ozonation and Biological Treatment of Industrial Wastewater From Dyehouse, Ozone Science & Engineering, 39(5), 357-365.
 19. K. Paździor, L. Bilińska, S. Ledakowicz, 2019, A review of the existing and emerging technologies in the combination of AOPs and biological processes in industrial textile wastewater treatment, Chemical Engineering Journal, 376, 120597.
 20. K. Paździor, J. Wrębiak, S. Ledakowicz, 2020, Treatment of Industrial Textile Wastewater in Biological Aerated Filters - Microbial Diversity Analysis, Fibers and Textiles in Eastern Europe, 28, 1(139), 106-114.
Monografie/rozdziały w monografiach:K. Kaczorek, S. Ledakowicz (2005) „Wykorzystanie ozonu do oczyszczania odcieków ze składowisk odpadów stałych” w: Zastosowanie ozonu pod redakcją J. Perkowskiego i R. Zarzyckiego, Łódź, Polska Akademia Nauk Komisja Ochrony Środowiska, s. 103-119.
Konferencje:Referaty na konferencjach:
 1. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2004, Laboratory simulation of biodegradation processes occurring in landfills, International Conference on Bioremediation of Soil and Groundwater, 5.-8.9.2004, Kraków.
 2. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2005, Analiza pracy składowiska odpadów z punktu widzenia inżynierii bioreaktorowej, IX Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”,  23.-25.06.2005r., Łódź.
 3. K. Paździor, J. Wrębiak, A. Klepacz-Smółka, L. Bilińska, M. Gmurek, S. Ledakowicz, 2015, Influence of ozonation and biodegradation on the industrial textile wastewater toxicity, 4th European Conference on Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes, 21. – 24.10.2015r., Athens, Greece.
 4. K. Paździor, E. Liwarska-Bizukojć, J. Wrębiak, A. Klepacz-Smółka, L. Bilińska, R. Żyłła, J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz, 2016, Influence of ozonation on the industrial textile wastewater biodegradability, 43rd International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, 23.-27.05.2016., Tatranske Matliare, Slovak Republic.
Udział w konferencjach:
 1. S. Ledakowicz, K. Kaczorek, 2000, Biodegradacja odcieków z wysypiska odpadów komunalnych "Lublinek" w Łodzi, wspomagana metodami pogłębionego utleniania, II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Technicznego "Bioremediacja gruntów". Wisła-Jarzębata, 5-8 grudnia 2000 r., plakat.
 2. S. Ledakowicz, K. Kaczorek, 2001, Symulacja wysypisk w lizymetrach i wpływ metod pogłębionego utleniania na anaerobową biodegradację odcieków, VII Ogólnopolskie Sympozjum Naukowo-Techniczne "Biotechnologia Środowiskowa", Wisła, materiały konferencyjne s. 137-147, referat.
 3. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2002, Deamonifikacja odcieków z wysypisk na złożu torfowym, VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, 10. - 12.06.2002r., Łódź, plakat.
 4. K. Kaczorek, J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz, 2002, Porównanie skuteczności metod biologicznych i technik membranowych w oczyszczaniu odcieków z wysypisk, VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, 10. - 12.06.2002r., Łódź, plakat.
 5. S. Ledakowicz, K. Kaczorek, 2002, Lizymetr laboratoryjny – bioreaktor do symulacji procesów wysypiskowych, VIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, 10. - 12.06.2002r., Łódź, plakat.
 6. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2003, Application of AOPs to landfill leachate treatment - toxicity and COD reduction, Third International Conference on Oxidation Technologies for Water and Wastewater Treatment. Special Topic: AOP's for Recycling and Reuse. Clausthal-Zellerfeld, plakat.
 7. K. Kaczorek, A. Zieleniewska-Jastrzębska, L. Krzystek, S. Ledakowicz, XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 15. – 18.06.2004r., Szczyrk, plakat.
 8. K. Kaczorek, S. Ledakowicz, 2004, Kinetyka nitryfikacji i denitryfikacji odcieków ze składowisk odpadów "Lublinek" w Łodzi, XVIII Ogólnopolska Konferencja Inżynierii Chemicznej i Procesowej, 15. – 18.06.2004r., Szczyrk, plakat.
 9. J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz, Z. Kucińska, K. Kaczorek, 2007, Oczyszczanie ścieków włókienniczych przy wykorzystaniu zintegrowanych procesów membranowych i biologicznych, IX Szkoła Membranowa pt.: "Membrany i Techniki Membranowe w Ochronie Środowiska" 6-9 maja 2007r., plakat.
 10. K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, S. Ledakowicz, J. Sójka-Ledakowicz, R. Żyłła, 2012, Porównanie efektów zastosowania jedno- i dwustopniowych reaktorów typu SBR do biodegradacji wysokoobciążonych ścieków, XI Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, 5.-8.09.2012r., Łódź, plakat.
 11. K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, J. Wrębiak, E. Liwarska-Bizukojć, S. Ledakowicz, 2015, Biological degradation of real textile wastewater in different bioreactors, 7th European Meeting on Chemical Industry and Environment, Tarragona, Conference Proceedings, 2015, vol. 2, 561-562, ISBN 978-84-8424-367-0, poster.
 12. K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, J. Wrębiak, S. Ledakowicz, 2015, Biodegradacja wydzielonego strumienia ścieków włókienniczych w reaktorze o działaniu ciągłym, XII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, 2015, Uniejów, referat.
 13. D. Pietrzyk, A. Klepacz-Smółka, K. Paździor, S. Ledakowicz, 2018, Hodowla mikroalg na cele energetyczne w ściekach włókienniczych, XIII Ogólnokrajowa Konferencja Naukowa „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”, 2018, Rzgów, referat.
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl