PŁ
Strona główna
English
Wersja polska

Pracownicy
dr inż. Anna Klepacz-Smółka
Stanowisko:adiunkt
Inżynierii Bioprocesowej
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
Adres:ul. Wólczańska 213
93-005 Łódź
Kontakt:fax. 42 631 37 38
e-mail: anna.klepacz-smolka@p.lodz.pl
Przebieg kariery naukowej:
2010: doktor nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska,  rozprawa doktorska: Biodegradacja barwników azowych w ściekach włókienniczych sekwencyjną metodą anaerobowo / aerobową - obroniona z wyróżnieniem
2004-2009: Studia Doktoranckie Inżynieria Chemiczna w Ochronie Środowiska, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej
2007-2008: Podyplomowe Studia Pedagogiczne przy Politechnice Łódzkiej
Praca: Problematyka Oceniania
2006: International Summer School of Chemical Engineering, Dortmund University, Germany
1999 - 2004: magister inżynier, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej, Kierunek : Inżynieria Procesowa, praca magisterska: „Kofermentacja osadów ściekowych i organicznej frakcji odpadów z gospodarstw domowych”.
Przebieg pracy zawodowej, staże:2010 - 2013 asystent, Wydział Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, PŁ
od 2013       adiunkt, Wydział Inżynierii Procesowej I Ochrony Środowiska, Katedra Inżynierii Bioprocesowej, PŁ

2015            staż zagraniczny, Chiny, School of Environment and Energy, Peking University, Shenzhen Graduate School. 1 tydzień
2016              staż zagraniczny, Chiny, School of Environment and Energy, Peking University, Shenzhen Graduate School. 2 tygodnie
Funkcje administracyjne:Pełnomocnik Dziekana ds. Pomocy Materialnej Studentów i Doktorantów (w roku akademickim 2010/2011).
Pełnomocnik Dziekana ds. Promocji Wydziały od roku akademickiego 2012/13
Współorganizator Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Postępy Inżynierii Bioreaktorowej”

Opiekun młodzieżowego koła naukowego z ramienia uczelni w ramach programu „Z Nauką Ścisłą za Pan Brat”(2011-2012)
Działalność naukowa:2013 – 2016 Programu Badań Stosowanych – Ścieżka A: Opracowanie innowacyjnej chemiczno - biologicznej technologii oczyszczania ścieków włókienniczych umożliwiającej powtórne wykorzystanie wody procesowej” wykonawca
2012 – 2014 Projekt rozwojowy Opracowanie zautomatyzowanych procedur do monitoringu osadu czynnego w oczyszczalniach ścieków. NR14-0004-10- wykonawca
2007 - 2010 Grant promotorski Biodegradacja barwników azowych w ściekach włókienniczych metodą sekwencyjną anaerobowo / aerobową. Nr N N208 3008 33 – główny wykonawca
2008 - 2009 Grant europejski 6-ego Programu Ramowego 018525 REMOVALS Reduction, modification and valorisation of sludge - wykonawca
2007 - 2008 Grant celowy Dekoloryzacja barwników azowych w warunkach beztlenowych. Mechanizmu Wspierania Innowacyjnej Działalności Doktorantów – główny wykonawca
2005 - 2008 Projekt badawczy Integracja procesów membranowych i biologicznych w oczyszczaniu ścieków włókienniczych. Nr 3 T09D 030 29 – główny wykonawca
Wybrane publikacje:
Czasopisma z listy Journal Citation Reports (JCR):
R. P. Rodrigues, D.P. Rodrigues, A. Klepacz-Smolka, R.C. Martins, M.J. Quina, (2019)  Comparative analysis of methods and models for predicting biochemical methane potential of various organic substrates, Science of The Total Environment, 649, s. 1599-1608
Y. Liang, M. B. Kaczmarek, A. K. Kasprzak, J. Tang, Md. M. R. Shah, P. Jin, A. Klepacz-Smółka, J. J. Cheng, S. Ledakowicz, M. Daroch, (2018), Thermosynechococcaceae as a source of thermostable C-phycocyanins: properties and molecular insights, Algal Research, 35, s. 223-235
D. Rodrigues, C.I. Alves, A. Klepacz-Smolka, R.C. Martins, M.N. Coelho Pinheiro, L.M. Castro, M.J. Quina. Valorization of residues from fig processing industry by anaerobic digestion. Wastes solutions, treatments, opportunities, vol II, CRC Press – Taylor & Francis Group, s. 221-226, London (2018). (ISBN 978-1-138-19669-8)
Paździor K., Wrębiak J.,  Klepacz-Smółka A.,  Gmurek M.,  Bilińska L.,  Kos L.,  Sójka-Ledakowicz J.,  Ledakowicz S., (2017) Influence of ozonation and biodegradation on toxicity of industrial textile wastewater, Journal of Environmental Management
Volume 195, 15 June 2017, Pages 166-173
Pazdzior, Katarzyna; Klepacz-Smolka, Anna; Wrebiak, Julita; et al. (2016) Biodegradability of industrial textile wastewater - batch tests WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY   Volume: 74   Issue: 5   Pages: 1079-1087   IF 1.195
Liwarska-Bizukojć E., Klepacz-Smółka A., Andrzejczak O., (2015) Variations of morphology of activated sludge flocs studied at full-scale wastewater treatment plants. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2015, vol. 36, no. 9, p. 1123-1131, IF         1.711
Klepacz-Smółka A., Sójka-Ledakowicz J., Ledakowicz S.,(2015): Biological treatment of post-nanofiltration concentrate of real textile wastewater.  FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE,  vol. 23, no. 4, p. 138-143,
Liwarska-Bizukojć E., Klepacz-Smółka A., Andrzejczak O., (2015) Variations of morphology of activated sludge flocs studied at full-scale wastewater treatment plants. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY, 2015, vol. 36, no. 9, p. 1123-1131,
Sojka-Ledakowicz Jadwiga; Latwinska Marta; Kudzin Marcin; Klepacz-Smolka Anna, (2014), A study on obtaining nonwovens using polyhydroxyalkanoates and the melt-blown technique, E-POLYMERS   Volume: 14   Issue: 5   Pages: 373-380    IF 0.475
P. Sosnowski, A. Klepacz-Smolka, K. Kaczorek, S. Ledakowicz, (2008), Kinetic investigations of methane co-fermentation of sewage sludge and organic fraction of municipal solid wastes Bioresource Technology 99, s. 5731–5737, Impact factor: 4,253,
K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, S. Ledakowicz; J. Sójka-Ledakowicz, (2009), Integration of nanofiltration and biological degradation of textile wastewater containing azo dye, Chemsphere 76, s. 250-255,
J.Sojka-Ledakowicz, R. Zylla, Z. Mrozinska, K. Pazdzior, A. Klepacz-Smolka, S. Ledakowicz, (2010), Application of membrane processes in closing of water cycle in a textile dye-house Desalination 250, s. 634-638,
A. Klepacz-Smółka, J. Sójka-Ledakowicz, K. Paździor, S. Ledakowicz, (2010), Application of anoxic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater, Chemical Papers 64, s. 230 – 236,
K. Paździor, J. Sójka-Ledakowicz, A. Klepacz-Smółka, R. Żyłła, S. Ledakowicz, Z. Mrozińska, (2009), Integration of nanofiltration and biological processes for textile wastewater treatment, Environ. Protection Engineering 2, s. 97-104,
A. Klepacz-Smółka, K. Paździor, S. Ledakowicz, S. Ledakowicz, Z. Mrozińska, R. Żyłła, (2009), Kinetic studies of decolourisation of concentrates from nanofiltration treatment of real textile effluents in anaerobic/aerobic sequencing batch reactors, Environment Protection Engineering 3, s. 145-155
Monografie/rozdziały w monografiach:
Konferencje:A. Klepacz-Smółka, K. Paździor, J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz (2011) Biological processes in the post-treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater, Water and Industr IWA Specialist Conference Chemical Industries. Book of abstracts, Valladolid, Spain
A. Klepacz-Smółka, J. Sójka-Ledakowicz, K. Paździor, S. Ledakowicz (2009) Application of an anaerobic fixed film and aerobic CSTR bioreactor in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater, Proceedings 36th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering, s.112 ISBN 978-80-227-3072-3
A. Klepacz-Smółka, J. Sójka-Ledakowicz, K. Paździor, S. Ledakowicz, (2009), Biological reduction and oxidation processes in treatment of nanofiltration concentrate of real textile wastewater, Book of Abstracts First International Workshop on Application of Redox Technologies in the Environment s. 208-210 ISBN 978-975-561-354-3
A. Klepacz-Smółka, J. K. Paździor, S. Ledakowicz, (2010), Kinetic studies of azo dyes decolourisation by anaerobic sludge under different environmental conditions, Konferencja naukowa ” 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering”, Tatrzańskie Matliare, 24-28 maja 2010. Proceedings 37th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering
A. Klepacz-Smółka, S. Ledakowicz, (2007), Kinetyka dekoloryzacji barwników azowych w warunkach anaerobowych, III Krajowy Kongres Biotechnologii, Biotechnologia, człowiek, środowisko.
L. Nowicki, P. Stolarek, T. Olewski, T. Bedyk, A. Klepacz-Smółka, S. Ledakowicz. (2008) Wyznaczanie mechanizmu i kinetyki pirolizy osadów ściekowych za pomocą analizy termograwimetrycznej i spektrometrii masowej. II Ogólnopolskie Sympozjum "Reaktory Wielofazowe i Wielofunkcyjne dla Procesów Chemicznych i Ochrony Środowiska, Ustroń 2008
K. Paździor, J. Sójka-Ledakowicz, A. Klepacz-Smółka, R. Żyłła, S. Ledakowicz, Z. Mrozińska, (2008), Integracja procesów membranowych i biologicznych w oczyszczaniu ścieków włókienniczych. Postęp w Inżynierii Środowiska. V Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna. Polańczyk 2008
Inne publikacje:K. PAŹDZIOR, A. KLEPACZ-SMÓŁKA, J. WRĘBIAK, S. LEDAKOWICZ (2015) Biodegradacja wydzielonego strumienia ścieków włókienniczych w reaktorze o działaniu ciągłym,  Inż. Ap. Chem. 2015, 54, 4, 196-197
K. Paździor, A. Klepacz-Smółka, S. Ledakowicz, J. Sójka-Ledakowicz, R. Żyłła (2012), Porównanie efektów zastosowania jedno- i dwustopniowych reaktorów typu SBR do biodegradacji wysoko obciążonych ścieków, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 4 s.169-170.
J. Sójka-Ledakowicz, J. Kałużka, M. Łatwińska, A. Klepacz-Smółka, R. Ślęzak (2011) Polypropylene composite nonwovens with increased degradation capability for filtration applications, Pol. J. Appl. Chem. Vol.55 nr 1 s.33-40
A. Klepacz-Smółka, K. Paździor, J. Sójka-Ledakowicz, S. Ledakowicz (2009) Toksyczność koncentratów po nanofiltracji rzeczywistych ścieków włókienniczych przed i po procesie oczyszczania w sekwencyjnym układzie anaerobowo/aerobowym, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 3, s. 59-60
A. Klepacz-Smółka, P. Sosnowski, S. Ledakowicz (2005), Kinetyka fermentacji organicznej frakcji odpadów z gospodarstw domowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 4, s. 56-57
A. Klepacz-Smółka, P. Sosnowski, S. Ledakowicz (2005), Kofermentacja metanowa osadów ściekowych i organicznej frakcji odpadów z gospodarstw domowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna 4, s. 56-57
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska
Politechnika Łódzka
93-005 Łódź, ul. Wólczańska 213
+48 42 631 37 00, +48 42 631 37 41
Fax +48 42 636 56 63
wipos@info.p.lodz.pl